Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Ανακοινώσεις

 

 

Ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για την εγγραφή των επιτυχόντων/ουσών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες» ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-10-2021.

 

Οι δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΥΔΟΞΟΣ https://eudoxus.gr/ θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 25-10-2021 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 24-12-2021.

Αντίστοιχα η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 25-10-2021 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 7-1-2022.

Σημειώνεται ότι προσωρινά δεν είναι εφικτή η αποστολή συγγραμμάτων μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς.

 

 

Ανακοινώνουμε ότι η ορκωμοσία των τελειόφοιτων του Τμήματος Ιατρικής θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία την Τρίτη, 26 Οκτωβρίου και ώρα 11:30 π.μ. στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων "Γ. Μυλωνάς" (πάνω από το φοιτητικό εστιατόριο), σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ  Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910 (ΦΕΚ 4674/Β/8-10-2021).

Παρακαλούνται οι τελειόφοιτοι να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής (κτίριο Διοίκησης) από τις 09:00 έως τις 09:30 την ίδια ημέρα για την υπογραφή του πρωτοκόλλου ορκωμοσίας.

 

Επισημαίνουμε ότι για κάθε τελειόφοιτο που θα λάβει μέρος στην τελετή ορκωμοσίας επιτρέπεται η προσέλευση στην αίθουσα έως ΔΥΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ.

  • Η είσοδος στην αίθουσα τελετών πραγματοποιείται κατόπιν επίδειξης είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού (μετά τη συμπλήρωση 14 ημερών από τη δεύτερη δόση ή τη μοναδική δόση), είτε πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται 30 ημέρες από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες μετά από αυτόν, είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου με την μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 έως 72 ώρες ή αρνητικής εξέτασης με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) έως 48 ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της τελετής. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η είσοδος ανηλίκων ηλικίας 4 έως 11 ετών, κατόπιν διεξαγωγής και δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου έως 24 ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της τελετής.
  • Η χρήση προστατευτικής μάσκας (κατά προτίμηση χειρουργικής) είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες και παρευρισκόμενους στην τελετή τόσο κατά την είσοδο, όσο και καθ' όλη τη διάρκεια παραμονής τους στον χώρο διεξαγωγής της τελετής.

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που επιθυμούν να επιλέξουν ή έχουν επιλέξει το μάθημα Βιοϊατρική Τεχνολογία Α΄εξαμήνου, ότι η έναρξη έχει προγραμματιστεί για τις 4 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ στο ισόγειο του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής.

 
Ιωάννης Λεοντίου
Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής
 

 

Ανακοινώνεται ότι θα πραγματοποιηθεί υποδοχή των πρωτοετών και δευτεροετών φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής ως εξής:

 

Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών την Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου και ώρα 13:00 στην αίθουσα 2 του πρώτου έτους.

Υποδοχή Δευτεροετών Φοιτητών την Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου και ώρα 14:00 στην αίθουσα 3.

 

 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα ονόματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους από το διαδίκτυο (στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ., https://results.it.minedu.gov.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται ονομαστικά τα αποτελέσματα, εφόσον πληκτρολογήσουν τον οκταψήφιο κωδικό τους αριθμό και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο). Επισημαίνεται ότι ο «κωδικός αριθμός υποψηφίου» είναι αυτός που αναγράφεται στο Μηχανογραφικό Δελτίο 2021 υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις.

Οι εγγραφές στο Τμήμα Ιατρικής θα πραγματοποιηθούν από 15-10-2021 μέχρι και  22-10-2021.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία εγγραφής είναι αποκλειστική και όποιος δεν εγγραφεί μέσα σε αυτή χάνει οριστικά το δικαίωμα εγγραφής στη σχολή επιτυχίας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, σχετική Αίτηση εγγραφής - Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται) στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής τους αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, ή με ταχυδρομική αποστολή των απαραίτητων εγγράφων (αίτησης εγγραφής - υπεύθυνης δήλωσης, δικαιολογητικών, φωτογραφιών και αντιγράφου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας) «με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής».

 

Συγκεκριμένα, οι επιτυχόντες πρέπει να υποβάλλουν:

α) Αίτηση εγγραφής - Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο εισαγόμενος δηλώνει την επιθυμία του να εγγραφεί στο Τμήμα επιτυχίας του και ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή, εάν είναι εγγεγραμμένος, ότι έχει ζητήσει τη διαγραφή του και θα προσκομίσει το σχετικό έγγραφο προκειμένου να ολοκληρωθεί η νέα του εγγραφή.

β)  Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

γ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ ή πτυχίο ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ) ή πρωτότυπο τίτλο απόλυσης Λυκείου της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που υποβάλλεται απολυτήριο ή πτυχίο στην πρωτότυπη έκδοσή του, αυτό μπορεί ν’ αποσυρθεί, όταν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει αντίστοιχο αποδεικτικό ή φωτοαντίγραφο.

Σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από ξένο σχολείο, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει επιπλέον:

  1. i) Βεβαίωση της οικείας αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας προέλευσης του τίτλου Λυκείου, από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος Λυκείου που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει το δικαίωμα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής. Στην ίδια βεβαίωση θα περιλαμβάνεται και η γενική μέση βαθμολογία του τίτλου απόλυσης στην εικοσάβαθμη κλίμακα (0-20).
  2. ii) Για την περίπτωση που πρόκειται για ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό, ο πρωτότυπος τίτλος απόλυσης πρέπει να είναι επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας στην οποία ανήκει το σχολείο και επιπλέον να προσκομιστεί βεβαίωση της οικείας ελληνικής διπλωματικής αρχής με την οποία θα βεβαιώνεται η γνησιότητα της θεώρησης του τίτλου Λυκείου από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας προέλευσης.

iii) Για την περίπτωση που πρόκειται για ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, ο τίτλος απόλυσης πρέπει να είναι θεωρημένος για τη γνησιότητά του από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία επίσης χορηγεί βεβαίωση για τη νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα.

Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία (σχολείο, άλλη εκπαιδευτική αρχή κ.λπ.) πρέπει να είναι α) επικυρωμένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που υπογράφει από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και β) μεταφρασμένα από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, ή από δικηγόρο μέλος Δικηγορικού Συλλόγου της ημεδαπής, εφόσον βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της ξένης γλώσσας από την οποία μετέφρασε, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου με θεώρηση της μετάφρασης από μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Μεταφραστών πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου.

δ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, έτσι όπως κατατέθηκε στην επιτροπή επιλογής.

ε) Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

στ) συμπληρωμένο και υπογεγγραμένο το Έντυπο Α4 (επισυνάπτεται)

ζ) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Έντυπο Α7α (επισυνάπτεται)

 

Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή τους οι επιτυχόντες  θα προχωρήσουν στην δημιουργία ιδρυματικού λογαριασμού (επισυνάπτονται οδηγίες)

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κτίριο Διοίκησης

1ος όροφος

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων

45110 Ιωάννινα

Ξεκινά την Δευτέρα 18/10/2021 η υποβολή αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση που αφορά στο Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022. 

Για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητά το Τμήμα, το διαθέσιμο χρονικό διάστημα πρακτικής άσκησης καθώς και για τη διαδικασία υποβολής αίτησης (η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά) μπορείτε να διαβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που βρίσκεται εδώ: https://bit.ly/31ntXAB

 

Για ερωτήσεις και απορίες επί της διαδικασίας μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. 

Επισημαίνεται ότι η αποστολή των απαραίτητων εγγράφων γίνεται αποκλειστικά στο students@gpa.uoi.gr

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

--------------------------------------------------------------

Όλοι οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση κατά το ακαδ. Έτος 2021-2022 πρέπει να υποβάλλουν αίτηση έως τις 29/10/2021. ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ!

 

Διαρκής ενημέρωση:

http://gpa.uoi.gr

https://www.facebook.com/gpauoi

https:://www.twitter.com/gpauoi

Επικοινωνία για φοιτητές: students@gpa.uoi.gr

 

Ανακοινώνεται η κατάσταση επιτυχόντων/ουσών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες» ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (ΑΡΧΙΚΑ)

ΑΜΚΑ

Δ. Α.

*******2807

Ν.-Α. Β.

*******2237

Μ. Γ.

*******2732

Μ. Γ.

*******2784

Γ. Δ.

*******3085

Π.-Β. Ζ.

*******3323

Α. Η.

*******3186

Ρ.-Ε. Η.

*******2620

Θ. Κ.

*******4792

Ε. Κ.

*******2447

Ν. Κ.

*******2489

Μ. Λ.

*******0276

Α. Μ.

*******0699

Κ. Μ.

*******0754

Α. Ν.

*******2767

Ε.-Μ. Π.

*******1159

Γ. Π.

*******1526

Μ. Π.

*******2703

Π. Π.

*******0829

Ε. Π.

*******1162

Χ. Π.

*******2043

Β. Π.

*******1426

Δ. Σ.

*******5759

Κ. Σ.

*******2062

Θ. Τ.

*******2308

Ε. Χ.

*******1321

Δ. Χ.

*******2076

Ε. Χ.

*******4305

Η κατάθεση των δικαιολογητικών για την εγγραφή των επιτυχόντων/ουσών θα πραγματοποιείται από την Τετάρτη 13/10/2021 έως και τη Δευτέρα 25/10/2021 στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής, καθημερινά από τις 10.00  έως τις 13.00, ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κτίριο Διοίκησης

1ος όροφος

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων

45110 Ιωάννινα

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. 1. Αίτησης εγγραφής, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (επισυνάπτεται).
  2. 2. Δήλωση ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (επισυνάπτεται).
  3. 3. Αντίγραφο πτυχίου (για όσους/όσες αποφοίτησαν σε αυτήν την περίοδο και δεν έχουν καταθέσει αντίγραφο πτυχίου με την αίτησή τους).

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 

 

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές ότι μπορούν να ενεργοποιήσουν από σήμερα 13 Οκτωβρίου 2021 τον ιδρυματικό τους λογαριασμό ακολουθώντας τις οδηγίες που επισυνάπτονται. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: οι επιτυχόντες με τις κατηγορίες των ομογενών και των επιτυχόντων από περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές παρακαλούνται να ενεργοποιήσουν τον ιδρυματικό τους λογαριασμό από Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η εισαγωγή των στοιχείων τους στο πληροφοριακό σύστημα του φοιτητολογίου.

 

Καλούμε τους φοιτητές που θα δηλώσουν στο classweb το επιλεγόμενο μάθημα του 4ου έτους "Ενδοσκόπηση στη Γυναικολογία" να το δηλώσουν έως την Κυριακή 17/10/2021 και στην παρακάτω φόρμα της Κλινικής Μαιευτικής - Γυναικολογίας:
 
 
Το πρόγραμμα των διαλέξεων θα ανακοινωθεί στο ecourse του μαθήματος
 
 
 
Σελίδα 1 από 125