Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

πολιτική ποιότητας

διασφάλιση ακαδημαϊκών και ερευνητικών δραστηριοτήτων

στοχοθεσία ποιότητας

δείκτες ποιότητας και στόχοι

στρατηγικός σχεδιασμός

παραγωγή & μετάδοση γνώσης, καινοτομία & δεξιότητες

αξιολόγηση τμήματος

εσωτερική & εξωτερική αξιολόγηση

αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου

εξαμηνιαίες εκθέσεις της ΟΜ.Ε.Α. με συγκεντρωτικά αποτελέσματα

OM.E.A.

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης