Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Ινστιτούτα - Εργαστήρια στα Οριζόντια Δίκτυα
Ινστιτούτα - Εργαστήρια στα Οριζόντια Δίκτυα

Η συγκρότηση ενός Δικτύου Εργαστηριακών Μονάδων και Κέντρων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προτάθηκε για πρώτη φορά το 1998 και είχε στόχο τη δημιουργία «εργαστηρίων που δεν αφορούν συγκεκριμένα άτομα, αλλά ολόκληρο το Ίδρυμα» (έγγραφο από τη Διοίκηση του Ιδρύματος προς τα Τμήματα του Πανεπιστημίου στις 23/6/1998).

Η ίδρυση του Δικτύου οφείλεται εν πολλοίς στη συνδρομή της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας Ηπείρου (ΓΓΠΗ), η οποία ανταποκρίθηκε στα αιτήματα της Πρυτανείας και χρηματοδότησε την προμήθεια των αναγκαίων επιστημονικών οργάνων από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Ηπείρου. Η ολοκλήρωση των απαραίτητων διαγωνισμών προμήθειας των οργάνων, καθώς και η εγκατάστασή τους ολοκληρώθηκε σε διάστημα ενός έτους, οπότε το έτος 1999 μπορεί να θεωρηθεί ως έτος έναρξης της λειτουργίας του Δικτύου. Εν συνεχεία, ενσωματώθηκαν στο Δίκτυο και άλλες υφιστάμενες ή νέες Μονάδες, των οποίων η ανάπτυξη στηρίχθηκε είτε σε οικονομική ενίσχυση από τη ΓΓΠΗ και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ή σε άλλες πηγές χρηματοδότησης.

Δίκτυο Εργαστηρίων Υποστήριξης Έρευνας

Δείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Δικτύου Εργαστηρίων Υποστήριξης Έρευνας

 

Tο Δ.E.Y.E.Π.Ι. χαρακτηρίζεται ως σημαντική ερευνητική υποδομή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία συμβάλλει:

  • στην ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων μεγάλης κλίμακας με έμφαση σε τομείς αιχμής,
  • στην ενίσχυση του κλίματος συνεργασίας μεταξύ των ερευνητικών ομάδων του Πανεπιστημίου,
  • στην αποτελεσματική διεκδίκηση ερευνητικών χρηματοδοτήσεων,
  • στη σύνδεση της έρευνας με την εκπαιδευτική διαδικασία,
  • στην τόνωση του ερευνητικού κύρους του Πανεπιστημίου.

Όπως ορίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του, σκοπός του Δικτύου είναι η επιστημονική υποστήριξη διατμηματικής και διεπιστημονικής έρευνας και εκπαιδευτικής διαδικασίας που διεξάγεται στα Εργαστήρια και Κλινικές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μέλη του Δικτύου είναι ανεξάρτητες οργανολογικές Μονάδες Ερευνητικών Εργαστηρίων ή Επιστημονικών Ομάδων σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς αιχμής. Για να αποτελεί μέλος του Δικτύου μια Μονάδα θα πρέπει να ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Να παράγει επιστημονικό-λειτουργικό έργο που ικανοποιεί διεπιστημονικές ανάγκες της έρευνας, η οποία διεξάγεται στα Εργαστήρια και Κλινικές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
  • Το κόστος της οργανολογικής υποδομής που απαιτείται για την παραγωγή του επιστημονικού-λειτουργικού έργου της Μονάδας να είναι υψηλό και επομένως να είναι ασύμφορη η επανάληψή της σε διάφορα Εργαστήρια και Κλινικές.
  • Ο βαθμός εξειδίκευσης των στελεχών της Μονάδας για την παραγωγή του επιστημονικού-λειτουργικού της έργου να είναι υψηλός.

Διαρκή στόχο του Ιδρύματος αποτελεί η επέκταση των υποδομών του Δικτύου, η στήριξη της λειτουργίας του με επιστημονικό και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, η συνεχής αξιολόγηση και ανανέωσή του.