Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Home

Αντικείμενο του μαθήματος: Το αντικείμενο της Ανατομίας I είναι η μελέτη των Μακροσκοπικών δομών του ανθρώπινου σώματος, των σχέσεών τους και των λειτουργιών τους. Η παλαιότερη μέθοδος της είναι η ανατομή του νεκρού σώματος. Η ανατομή προσφέρει σημαντικές δυνατότητες κατανόησης της κατασκευής και της οργάνωσης ενός ζωντανού οργανισμού, σε αντίθεση με τις περιορισμένες δυνατότητες που παρέχει η απλή παρατήρηση και η ψηλάφηση της εξωτερικής μορφής. Σήμερα ο όρος Ανατομία του ανθρώπου σημαίνει τη κατανόηση της δομής σε σχέση με την κατανόηση της λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού.

Περιεχόμενο του Μαθήματος: Η γνώση της κατασκευής του ανθρώπου μας ενδιαφέρει τόσο από γνωσιακή-θεωρητική άποψη όσο και από πρακτική άποψη. Μέσω της κατανόησης της μορφής των ζωντανών ανθρώπων μπορούμε να αποκτήσουμε τις βάσεις για την Ιατρική αντιμετώπιση των ασθενειών του ανθρώπου. Διότι η γνώση της μορφής (Ανατομία) είναι προϋπόθεση για την κατανόηση της λειτουργίας (Φυσιολογία) και η γνώση της φυσιολογικής μορφής και λειτουργίας είναι προϋπόθεση για την αναγνώριση παθολογικών καταστάσεων .Η Μακροσκοπική Ανατομική ασχολείται με τη μελέτη μορφών και δομών που μπορούν να αναγνωριστούν με γυμνό μάτι . Η Ανατομία Ι μελετά τα μέρη του σώματος με βάση κοινά μορφολογικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν τη διάκριση στα ακόλουθα συστήματα: [Σκελετικό Σύστημα (Οστά, Σύνδεσμοι, Αρθρώσεις), Μυϊκό Σύστημα, Αγγειακό Σύστημα, Περιφερικό Νευρικό Σύστημα,] σε σχέση με την θέση των οργάνων στο χώρο του σώματος και τις αμοιβαίες σχέσεις μεταξύ τους .

Μορφή και εκβάσεις διδασκαλίας: Το μάθημα διδάσκεται σε συνδυασμό με εργαστηριακή άσκηση σε πτωματικό υλικό και προπλάσματα σε μικρές ομάδες φοιτητών. Μετά το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν:

  • Να αναγνωρίζουν μακροσκοπικά τα ανατομικά στοιχεία και όργανα που έχουν διδαχθεί και να έχουν βασικές γνώσεις επιφανειακής ανατομίας..
  • Να έχουν την δυνατότητα να αναγνωρίζουν απομονωμένα τμήματα του σκελετού.
  • Να έχουν την δυνατότητα να αναγνωρίζουν τα οστά στο χώρο.
  • Να έχουν κατανοήσει την λειτουργία κάθε ανατομικού στοιχείου
  • Να έχουν κατανοήσει την αδρή κλινική σημασία των ανατομικών στοιχείων.
  • Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν την ακτινολογική εικόνα των ανατομικών στοιχείων.
  • Να είναι γνώστες της αδρής βιολογικής μηχανικής κάθε συστήματος
  • Να έχουν εξοικειωθεί με την ανατομική Παρασκευή.
  • Να μπορούν να παρουσιάσουν –απαντήσουν σε ακροατήριο ένα κλινικό πρόβλημα σε σχέση με τις γνώσεις που απόκτησαν στην Ανατομία

Ώρες εκπαίδευσης για κάθε φοιτητή: 140
Εξάμηνο εκπαίδευσης: 2°
ECTS: 8