Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Διαδικασία Ολοκλήρωσης
Διαδικασία ολοκλήρωσης διδακτορικού διπλώματος

Για την ολοκλήρωση των Διδακτορικών Διατριβών υπάρχουν μια σειρά από βοηθητικά έγγραφα τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

 

Όσοι ενδιαφέρονται για έκδοση του διδακτορικού τους διπλώματος σε πάπυρο μπορούν να καταθέσουν το ποσό των είκοσι ευρώ (20 €) στην Εθνική Τράπεζα στον παρακάτω λογαριασμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στη συνέχεια να αποστείλουν στο e-mail της Γραμματείας medgram@uoi.gr το αποδεικτικό της κατάθεσης μαζί με τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ) με θέμα "Έκδοση Παπύρου Διδακτορικού Διπλώματος", προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΒΑΝ GR 60 0110 3590 0000 3590 0495 066

 

Αναγόρευση διδακτόρων

Μετά την επιτυχή παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής και αφού κατατεθεί υπογεγραμμένο το πρακτικό της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής στη Γραμματεία του Τμήματος, οι υποψήφιοι προς αναγόρευση διδάκτορες καταθέτουν τα ανάτυπα και τα cd της διδακτορικής τους διατριβής στη Γραμματεία του Τμήματος (σύμφωνα με τις αναρτημένες οδηγίες) και συμπληρώνουν τα έντυπα προκειμένου να γίνει η αναγόρευσή τους.