Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Ιστορία του Τμήματος

Η Ιστορία του Τμήματος της Ιατρικής

Η Ιατρική Σχολή (τώρα Τμήμα Ιατρικής) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1977. Η ίδρυσή της άλλαξε ριζικά την εικόνα και την τύχη της Ηπείρου, που έπαψε πια να είναι απομονωμένη. Απέκτησε αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής και με ευγενή άμιλλα άρχισε να συναγωνίζεται στον επιστημονικό τομέα και στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ως τότε η ιατρική περίθαλψη και η ουσιαστική ασφαλιστική κάλυψη του πληθυσμού της Ηπείρου εμφάνιζε σημαντική υστέρηση. Η εκπαιδευτική υποδομή στη συνόλη χώρα ήταν ελλιπής με συγκεντρωτισμό στα δύο αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης, με συμφόρηση φοιτητών και με παραδοσιακά προγράμματα σπουδών.

Η ίδρυση νέων Ιατρικών Σχολών στην χώρα, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και αυτή των Ιωαννίνων, ενεφύσησε ένα νέο πνεύμα επιστημονικής αξιοσύνης και άσκησε έλξη σε καλούς Έλληνες επιστήμονες από όλον τον κόσμο. Οι αρχές και η τοπική κοινωνία των Ιωαννίνων αγκάλιασαν από την αρχή την προσπάθεια ίδρυσης Ιατρικής Σχολής, με την Εκκλησία και τον Δήμο να προσφέρουν υπάρχουσες κτιριακές υποδομές και χώρους για την όσο το δυνατόν πιο μελετημένη και εύρυθμη λειτουργία της Ιατρικής Σχολής.

Οι προσπάθειες δημιουργίας Ιατρικής Σχολής στα Ιωάννινα και η αρχική της επιστημονική στελέχωση άρχισαν να συζητούνται και να υλοποιούνται την περίοδο 1976-1978. Ο νόμος ίδρυσης της Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων (641/77) δημοσιεύτηκε το 1977 (ΦΕΚ 200/Α/1977), ενώ ακολούθησε και η απόφαση ίδρυσης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στα Ιωάννινα.

Μετά την ψήφιση του Ιδρυτικού νόμου, στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η Υπουργική απόφαση σχετικά με τα διδασκόμενα και εξεταζόμενα μαθήματα, που βασικά αποτέλεσε και τις κατευθυντήριες συνιστώσες του πρώτου οδηγού σπουδών της νέας Ιατρικής Σχολής των Ιωαννίνων. Κατά το ακαδημαϊκό έτος ίδρυσής της Ιατρικής σχολής Ιωαννίνων υπήρχαν 5 εκλεγμένα μέλη ΔΕΠ και 86 φοιτητές. Ακολούθησε δεύτερος κύκλος εκλογής Καθηγητών για την στελέχωση των μαθημάτων που αφορούσαν στα μαθήματα του επομένων ετών. Την πρώτη πενταετία τα μέλη ΔΕΠ είχαν γίνει 40 και σήμερα, που διανύουμε την 42η Ακαδημαϊκή χρονιά έχουμε 140 μέλη ΔΕΠ, ένα μέλος ΕΕΠ, 19 μέλη ΕΤΕΠ, 11 μέλη ΕΔΙΠ και 10 μέλη διοικητικού προσωπικού. Ο αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών ανέρχεται στους 1433 και των υποψηφίων διδακτόρων στους 640. Λειτουργούν επίσης Προγράμματα Mεταπτυχιακών Σπουδών που απονέμουν διπλώματα Master, ένα που οργανώνει το Τμήμα Ιατρικής, ένα διατμηματικό και ένα διϊδρυματικό, τα οποία στηρίζονται διοικητικά από την Γραμματεία της Ιατρικής και 3 διατμηματικά ή διαπανεπιστημιακά στα οποία συμμετέχει το Τμήμα Ιατρικής.

Τα μέλη της Επιστημονικής Κοινότητας του Τμήματος παρέχουν υψηλή ποιότητα διδακτικού και εκπαιδευτικού έργου, διαθέτουν διεθνώς αναγνωρισμένη ερευνητική δραστηριότητα και παρουσιάζουν αποδεδειγμένο υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας. Το Διοικητικό Προσωπικό του Τμήματος - τόσο η Κεντρική Γραμματεία όσο και οι Γραμματείες των Τομέων, των Κλινικών και των Εργαστηρίων - στηρίζει με αφοσίωση το εκπαιδευτικό έργο και επιλύει τυχόν διαδικαστικά θέματα.

Στην βέλτιστη εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής και στην έρευνα έχει συμβάλλει καταλυτικά και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ), δυναμικότητας 760 κλινών, που ιδρύθηκε με το Π.Δ 391/86 (ΦΕΚ 174/Α/86) και αναπτύχθηκε σύμφωνα με την αριθ. 17781/5-12-88 (ΦΕΚ 875/Β/88) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το ΠΓΝΙ είναι το μεγαλύτερο Νοσοκομείο της Δυτικής Ελλάδας, με άρτιο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, και εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό.

Το Τμήμα Ιατρικής (πρώην Ιατρική Σχολή) στεγάζεται εξ ολοκλήρου σε κτίρια μέσα στην Πανεπιστημιούπολη, που είναι ένας όμορφος χώρος με πολύ πράσινο, επαρκείς δομές εργαστηρίων και αμφιθέατρα, πλούσια και ενημερωμένη βιβλιοθήκη και πολλές άλλες υπηρεσίες.