Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αντικείμενο του μαθήματος: Η διδασκαλία του μαθήματος της Ηθικής και Δεοντολογίας (ή της Βιοηθικής όπως επεκράτησε διεθνώς να αναφέρεται) σαν κλαδος εφαρμοσμένης Ηθικής, αποσκοπεί στο να επιλύει ηθικά προβλήματα που προκύπτουν τόσο από την άσκηση της ιατρικής όσο και από την βιοιατρική έρευνα. Επιπλέον αποσκοπεί στο να βοηθήσει όσους παίρνουν αποφάσεις για ζητήματα που σχετίζονται με την υγεία και τις βιοεπιστήμες γενικότερα (όπως γιατρούς, ερευνητές, φορείς πολιτικών αποφάσεων) να λάβουν ορθές αποφάσεις σε ηθικό, κοινωνικό και νομικό επίπεδο.

Περιεχόμενο του μαθήματος: Για να επιτευχθεί ο στόχος του μαθήματος της Βιοηθικής που όπως προαναφέρθηκε είναι να επιλύει τα ηθικά προβλήματα που προκύπτουν από την άσκηση της ιατρικής και των συναφών βιοεπιστημών, απαιτούνται κάποιες δεξιότητες και γνώσεις τόσο στον τομέα της ιατρικής και της βιοτεχνολογίας όσο και στην επιστήμη της Ηθικής.

Οι γνώσεις αυτές περιλαμβάνουν την ικανότητα όσων ασχολούνται με την επίλυση των ηθικών προβλημάτων

  1. να ορίζουν και να απομονώνουν τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν από την άσκηση των βιοεπιστημών και της έρευνας στο πεδίο των επιστημών αυτών,
  2. να αναπτύσσουν τρόπους και μεθόδους ανάλυσης των προβλημάτων αυτών,
  3. να συσχετίζουν επιτυχώς τις ηθικές αρχές και αξίες με τα ειδικότερα προβλήματα και περιπτώσεις αλλά και
  4. να βοηθούν τους επιστήμονες που ασχολούνται με τις βιοεπιστήμες, τους γιατρούς ειδικότερα, τους ερευνητές και τους φορείς πολιτικών αποφάσεων υγείας να πάρουν τις ορθότερες κατά το δυνατόν αποφάσεις (το δυσκολότερο καθήκον εξ'όλων των άλλων).

Περαιτέρω κατά την διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν με τους διδάσκοντες τα παρακάτω θέματα: τη Βιοηθική σαν κλάδο της Ηθικής, τις Ηθικές θεωρίες, την έννοια της υγείας και της ασθένειας, τα δικαιώματα των ασθενών και τις υποχρεώσεις των επιστημόνων που ασχολούνται με θέματα υγείας, την πληροφορημένη συναίνεση, το ιατρικό απόρρητο, την ευθανασία (ενεργητική-παθητική), την εύρεση πόρων για την υγεία όταν αυτοί δεν είναι αρκούντως επαρκείς, τα θέματα έρευνας με υποκείμενα ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (όπως παιδιά, φυλακισμένους, διανοητικά ανάπηρους, ζώα), τις γενετικές παρεμβάσεις και τις μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, τις τεχνολογίες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ανθρώπων κ.λ.π.

Μορφή και εκβάσεις διδασκαλίας: Οι σχετικές με το μάθημα γνώσεις αποκτώνται με τις διαλέξεις στο αμφιθέατρο από τους υπεύθυνους διδάσκοντες και με εργασίες που ανατίθενται στους φοιτητές σε σχετικά με την βιοηθική θέματα και οι οποίες συζητούνται και αξιολογούνται κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Στο τέλος του κύκλου των διαλέξεων, οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να συσχετίσουν τα ηθικά διλήμματα που δημιουργεί η βιοτεχνολογία, με ηθικές αρχές και αξίες που επικρατούν στη συγκεκριμένη κοινωνία καθώς και να μπορούν να υποστηρίξουν με επιχειρήματα λύσεις στα διλήμματα, βασισμένες στην Ηθική και στις αρχές που την διέπουν.

Ώρες εκπαίδευσης για κάθε φοιτητή: 26

Εξάμηνο εκπαίδευσης: 1°

ECTS: 2