Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αντικείμενο του μαθήματος: Οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι η κατανόηση βασικών εννοιών στην αιτιολογία, πρόγνωση, διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία ανθρωπίνων νοσημάτων, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης απέναντι στην ιατρική πληροφορία οποιασδήποτε πηγής, η δυνατότητα αποτίμησης των διαθέσιμων τεκμηρίων που καθορίζουν την κλινική πρακτική και τη δημόσια υγεία και τροποποίησή τους, και η εξοικείωση με τη μεθοδολογία της έρευνας και ερεθίσματα για ερευνητική δραστηριότητα.

Περιεχόμενο του Μαθήματος: Το μάθημα της Υγιεινής-Επιδημιολογίας Ι περιλαμβάνει κατ'αρχήν εξοικείωση με βασικές έννοιες περιγραφικής επιδημιολογίας (μετρήσεις, κατανομές, επίπτωση, επιπολασμός, επιβίωση, προτύπωση, ορισμοί νόσων), αλλά και με τις γενικές αρχές σχετικά με τεκμήρια και ενδείξεις στην ιατρική πράξη. Ακολούθως, ο φοιτητής διδάσκεται τις έννοιες της αιτιότητας, των μέτρων αποτελέσματος και μέτρων σχέσης. Έπονται, η εισαγωγή στα προγνωστικά συστήματα, τα χαρακτηριστικά και εκτίμηση διαγνωστικών δοκιμασιών, η εκτίμηση θεραπευτικών μέσων, τα μέτρα θεραπευτικού αποτελέσματος και η εκτίμηση παρενεργειών, καθώς και οι γενικές αρχές προληπτικής ιατρικής, τα μέτρα διαλογής και οι συμβουλευτικές παρεμβάσεις.

Παράλληλα, ο φοιτητής πραγματεύεται εφαρμοσμένα επιδημιολογικά θέματα, όπως επιδημίες, εμβόλια και χημειοπροφύλαξη, παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής (διατροφή, άσκηση), συμπεριφορές με μεγάλες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία (κάπνισμα, αλκοόλ, οδήγηση), ενδεικνυόμενα προληπτικά μέτρα ανάλογα με την ηλικία, ενδεικνυόμενα προληπτικά μέτρα σε ειδικούς πληθυσμούς, επαγγελματική υγιεινή. Τέλος, γίνεται επαναπροσδιορισμός της χρήσης βασικών στατιστικών εννοιών στην επιδημιολογία και την κλινική πράξη (υποθέσεις και πιθανότητες) με ειδική έμφαση στην έννοια του σφάλματος (τυχαία σφάλματα, σφάλματα επιλογής, σύγχυση, σφάλματα πληροφορίας, κτλ). Στο εξάμηνο αυτό, ο φοιτητής διδάσκεται επίσης μεθοδολογία αναζήτησης ιατρικής βιβλιογραφίας και έχει την αφορμή να συζητήσει θέματα ιατρικής εκπαίδευσης.

Παράλληλα με τη σειρά των θεωρητικών διαλέξεων, ο φοιτητής συμμετέχει σε εργαστηριακές ασκήσεις που σκοπό έχουν να επάγουν τη κατανόηση των κύριων θεματικών ενοτήτων του μαθήματος.

Μορφή και εκβάσεις διδασκαλίας: Το μάθημα διδάσκεται σε συνδυασμό με εργαστηριακή άσκηση σε μικρές ομάδες φοιτητών με προεργασία από το σπίτι και συμμετοχή σε ερευνητικές εργασίες. Η εξέταση γίνεται και ολοκληρώνεται με ερωτήσεις ανάπτυξης και πολλαπλής επιλογής, ανακοίνωση σωστών απαντήσεων για τα θέματα ανάπτυξης και ελεύθερη πρόσβαση στο γραπτό και τη βαθμολόγηση.

Ώρες εκπαίδευσης για κάθε φοιτητή: 91

Εξάμηνο εκπαίδευσης: 5°

ECTS: 4

Το μάθημα στο e-course