Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Ανακοινώσεις
Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής

Author: Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής

Η ενημερωτική συνάντηση για το μάθημα "Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική" θα γίνει την Τρίτη 21/3/2023 στις 5 μ.μ. μέσω MS Teams με κωδικό 

o7pt40f

και link

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3akJxUg7jZsYil91X5knXmRYDlxhG8XKo15bIaoFFsitY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=dbe60ea9-91c0-4fbc-8c91-ad52175ccecd&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Αναστασία Πολίτου

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2022-2023 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και Εθνικών Πόρων, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να υποβάλουν αίτηση για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 σε Επιστημονικά Πεδία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/proskliseis-erevniton/7336-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-14134-2023.

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,

Κατά το διάστημα από 8 Φεβρουαρίου 2023 – 13 Φεβρουαρίου 2023 θα έχετε τη δυνατότητα εκ νέου να συμμετάσχετε στο online ερωτηματολόγιο που αφορά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες” του Τμήματος Ιατρικής, το οποίο έχει στόχο να μελετήσει την ποιότητα του κάθε μαθήματος. Στο ερωτηματολόγιο μπορείτε να απαντήσετε οποιαδήποτε στιγμή από το κινητό ή τον Η/Υ σας. Σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα κατά τη συμπλήρωσή του από το κινητό σας, προσπαθήστε από Η/Υ.

Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται αναρτημένο στο σύνδεσμο https://classweb.uoi.gr, στον οποίο έχετε πρόσβαση εισάγοντας τα προσωπικά σας στοιχεία. Στη συνέχεια, επιλέγετε το μενού «Αξιολόγηση» το οποίο σας παραπέμπει στα διαθέσιμα προς αξιολόγηση μαθήματά σας.

Το ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος της συνεχούς αξιολόγησης για τη Διασφάλιση Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, γι’ αυτό και είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε τις απαντήσεις σας.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να απαντηθεί. Η συμμετοχή και ανατροφοδότηση από όλους σας είναι απαραίτητη ώστε να γίνουν βελτιώσεις όπου χρειάζεται.

 

Από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής στη συνεδρίασή της υπ’ αρ.  1036α/21-12-2022, αφού έλαβε υπ’ όψιν τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 4957/2022 (Α’ 141) και την απόφαση του Τομέα Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων (συν. 8/2022/7-12-2022) που αφορά στην πρόσληψη εντεταλμένου/ης διδάσκοντα/ουσας στο γνωστικό αντικείμενο «Γναθοπροσωπική», αποφάσισε τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εντεταλμένου/ης διδάσκοντα/ουσας μερικής απασχόλησης, με σύμβαση ανάθεσης έργου, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Η προσφερόμενη θέση εντεταλμένου/ης διδάσκοντα/ουσας αφορά στη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και κλινικού έργου στο Τμήμα Ιατρικής στο γνωστικό αντικείμενο «Γναθοπροσωπική».

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ήτοι από τη Δευτέρα 6/2/2023.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και τη σχετική αίτηση, θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι στο συνημμένα αρχεία.

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,

Κατά το διάστημα από 23 Ιανουαρίου 2023 – 6 Φεβρουαρίου 2023 θα έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε στο online ερωτηματολόγιο που αφορά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες” του Τμήματος Ιατρικής, το οποίο έχει στόχο να μελετήσει την ποιότητα του κάθε μαθήματος. Στο ερωτηματολόγιο μπορείτε να απαντήσετε οποιαδήποτε στιγμή από το κινητό ή τον Η/Υ σας. Σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα κατά τη συμπλήρωσή του από το κινητό σας, προσπαθήστε από Η/Υ.

Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται αναρτημένο στο σύνδεσμο https://classweb.uoi.gr στον οποίο έχετε πρόσβαση εισάγοντας τα προσωπικά σας στοιχεία. Στη συνέχεια επιλέγετε το μενού «Αξιολόγηση» το οποίο σας παραπέμπει στα διαθέσιμα προς αξιολόγηση μαθήματά σας.

Το ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος της συνεχούς αξιολόγησης για τη Διασφάλιση Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων γι’ αυτό και είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε τις απαντήσεις σας.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να απαντηθεί. Η συμμετοχή και ανατροφοδότηση από όλους σας είναι απαραίτητη ώστε να γίνουν βελτιώσεις όπου χρειάζεται.

 

Από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής στη συνεδρίασή της υπ’ αρ.  1036α/21-12-2022, αφού έλαβε υπ’ όψιν τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 4957/2022 (Α’ 141), τα υπ’ αρ. πρωτ. Φ11/116043/Ζ2/23-09-2022 και Φ11/148744/Ζ2/30-11-2022 έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορούν στην κατανομή θέσεων για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων/ουσών στα Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και τις αποφάσεις των υπ’ αριθμ. 1137/6-10-2022, 1136/15-9-2022 και 1140/8-12-2022 συνεδριών της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που αφορούν στην κατανομή θέσεων για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων/ουσών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, αποφάσισε τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τριών εντεταλμένων διδασκόντων/ουσών (ενός πλήρους απασχόλησης και δύο μερικής απασχόλησης), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Οι προσφερόμενες θέσεις εντεταλμένων διδασκόντων/ουσών αφορούν στη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και κλινικού έργου στο Τμήμα Ιατρικής.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ήτοι από την Παρασκευή 13/1/2023.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι στο συνημμένο αρχείο.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και το Τμήμα ανακοινώνουν την έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Ενημερωτικές Εκδηλώσεις για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Στις 16 και στις 19 Ιανουαρίου 2023 θα πραγματοποιηθούν Ενημερωτικές Εκδηλώσεις για τους φοιτητές των Τμημάτων του Π.Ι. Οι Ενημερωτικές Εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν διά ζώσης και μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. Στις Ενημερωτικές Εκδηλώσεις θα παρουσιαστούν στοιχεία για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, καθώς και τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών. Επίσης, στις εκδηλώσεις θα υπάρχει ενότητα ερωτήσεων και απαντήσεων, προκειμένου οι φοιτητές να προετοιμαστούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την εκδήλωση ενδιαφέροντος. 

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (Ενότητα: «Νέα») στη διεύθυνση: https://bit.ly/3GPgCpO

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα, στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης: http://gpa.uoi.gr/.

 

Διαρκής ενημέρωση:

http://gpa.uoi.gr

https://www.facebook.com/gpauoi

Επικοινωνία για φοιτητές: students@gpa.uoi.gr

Η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής στη συνεδρίασή της υπ’ αρ. 1033α/15-11-2022, αφού έλαβε υπ’ όψιν την απόφαση της υπ’ αρ. 1136/15-9-2022 Συνεδρίας της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 (A’ 195) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 466 του Ν. 4957/2022 (Α’ 141), αποφάσισε τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δύο ακαδημαϊκών υποτρόφων μερικής απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Οι προσφερόμενες θέσεις ακαδημαϊκών υποτρόφων αφορούν τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και κλινικού έργου στο Τμήμα Ιατρικής.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 μέχρι και την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι στο συνημμένο αρχείο.

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται για το μάθημα επιλογής του Ε΄ εξαμήνου «Εισαγωγή στη Γενετική» παρακαλούμε να επικοινωνήσουν με τα ακόλουθα e-mails: msyrrou@uoi.gr και chkost@uoi.gr.

Οι Υπεύθυνοι του μαθήματος

Ανακοινώνεται η κατάσταση επιτυχόντων/ουσών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, όπως εγκρίθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

ΑΜΚΑ

Σ. Β.

*******3381

Ν. Α.

*******0129

Τ. Κ.-Ε.

*******0361

Μ. Δ.

*******1630

Ζ. Α.

*******2404

Κ. Α.

-

Α. Μ.

-

Α. Α.-Μ.

-

Π. Α.

*******0444

Β. Ε.

*******3488

Ρ. Ε.

*******0924

Κ. Θ.

*******0825

Π. Δ.

*******1248

Ε. Μ.

*******1963

Ζ. Ε.

*******0365

Ν. Ε.

*******1803

Π. Ε.

*******0740

Ρ. Π.

*******0263

Π. Μ.-Μ.

*******1500

Σ. Ε.

*******2962

Β. Λ.

*******1949

Π. Χ.-Α.

*******1087

Κ. Δ.

*******1028

Ι. Α.-Γ.

*******0712

Μ. Γ. Γ.

*******0566

Π. Ε.

*******2500

Γ. Ε.

*******0947

Σελίδα 1 από 5