Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Σημαντικές ανακοινώσεις

 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα ονόματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους από το διαδίκτυο (στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ., https://results.it.minedu.gov.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται ονομαστικά τα αποτελέσματα, εφόσον πληκτρολογήσουν τον οκταψήφιο κωδικό τους αριθμό και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο). Επισημαίνεται ότι ο «κωδικός αριθμός υποψηφίου» είναι αυτός που αναγράφεται στο Μηχανογραφικό Δελτίο 2021 υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις.

Οι εγγραφές στο Τμήμα Ιατρικής θα πραγματοποιηθούν από 15-10-2021 μέχρι και  22-10-2021.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία εγγραφής είναι αποκλειστική και όποιος δεν εγγραφεί μέσα σε αυτή χάνει οριστικά το δικαίωμα εγγραφής στη σχολή επιτυχίας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, σχετική Αίτηση εγγραφής - Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται) στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής τους αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, ή με ταχυδρομική αποστολή των απαραίτητων εγγράφων (αίτησης εγγραφής - υπεύθυνης δήλωσης, δικαιολογητικών, φωτογραφιών και αντιγράφου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας) «με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής».

 

Συγκεκριμένα, οι επιτυχόντες πρέπει να υποβάλλουν:

α) Αίτηση εγγραφής - Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο εισαγόμενος δηλώνει την επιθυμία του να εγγραφεί στο Τμήμα επιτυχίας του και ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή, εάν είναι εγγεγραμμένος, ότι έχει ζητήσει τη διαγραφή του και θα προσκομίσει το σχετικό έγγραφο προκειμένου να ολοκληρωθεί η νέα του εγγραφή.

β)  Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

γ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ ή πτυχίο ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ) ή πρωτότυπο τίτλο απόλυσης Λυκείου της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που υποβάλλεται απολυτήριο ή πτυχίο στην πρωτότυπη έκδοσή του, αυτό μπορεί ν’ αποσυρθεί, όταν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει αντίστοιχο αποδεικτικό ή φωτοαντίγραφο.

Σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από ξένο σχολείο, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει επιπλέον:

 1. i) Βεβαίωση της οικείας αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας προέλευσης του τίτλου Λυκείου, από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος Λυκείου που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει το δικαίωμα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής. Στην ίδια βεβαίωση θα περιλαμβάνεται και η γενική μέση βαθμολογία του τίτλου απόλυσης στην εικοσάβαθμη κλίμακα (0-20).
 2. ii) Για την περίπτωση που πρόκειται για ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό, ο πρωτότυπος τίτλος απόλυσης πρέπει να είναι επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας στην οποία ανήκει το σχολείο και επιπλέον να προσκομιστεί βεβαίωση της οικείας ελληνικής διπλωματικής αρχής με την οποία θα βεβαιώνεται η γνησιότητα της θεώρησης του τίτλου Λυκείου από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας προέλευσης.

iii) Για την περίπτωση που πρόκειται για ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, ο τίτλος απόλυσης πρέπει να είναι θεωρημένος για τη γνησιότητά του από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία επίσης χορηγεί βεβαίωση για τη νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα.

Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία (σχολείο, άλλη εκπαιδευτική αρχή κ.λπ.) πρέπει να είναι α) επικυρωμένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που υπογράφει από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και β) μεταφρασμένα από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, ή από δικηγόρο μέλος Δικηγορικού Συλλόγου της ημεδαπής, εφόσον βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της ξένης γλώσσας από την οποία μετέφρασε, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου με θεώρηση της μετάφρασης από μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Μεταφραστών πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου.

δ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, έτσι όπως κατατέθηκε στην επιτροπή επιλογής.

ε) Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

στ) συμπληρωμένο και υπογεγγραμένο το Έντυπο Α4 (επισυνάπτεται)

ζ) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Έντυπο Α7α (επισυνάπτεται)

 

Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή τους οι επιτυχόντες  θα προχωρήσουν στην δημιουργία ιδρυματικού λογαριασμού (επισυνάπτονται οδηγίες)

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κτίριο Διοίκησης

1ος όροφος

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων

45110 Ιωάννινα

 

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές ότι μπορούν να ενεργοποιήσουν από σήμερα 13 Οκτωβρίου 2021 τον ιδρυματικό τους λογαριασμό ακολουθώντας τις οδηγίες που επισυνάπτονται. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: οι επιτυχόντες με τις κατηγορίες των ομογενών και των επιτυχόντων από περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές παρακαλούνται να ενεργοποιήσουν τον ιδρυματικό τους λογαριασμό από Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η εισαγωγή των στοιχείων τους στο πληροφοριακό σύστημα του φοιτητολογίου.

 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων γνωστοποιήθηκε ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ελέγχου και επιλογής για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές κατά το σχολικό έτος 2020-2021. 

Οι υποψήφιοι αυτοί από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα μπορούν να βρίσκουν το Τμήμα/Σχολή επιτυχίας τους στην ιστοσελίδα  https://results.it.minedu.gov.gr  πληκτρολογώντας τον 8-ψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. 

Για την εγγραφή τους στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οι επιτυχόντες οφείλουν να προσκομίσουν στη Γραμματεία από Δευτέρα 11-10-2021 μέχρι και Παρασκευή 15-10-2021 και ώρες 09:00 έως 14:00 ή να αποστείλουν ταχυδρομικά (με την ένδειξη στο φάκελο "Εγγραφή πρωτοετούς") ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση medgram@uoi.gr (με θέμα: εγγραφή πρωτοετούς) στην ίδια προθεσμία τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής (επισυνάπτεται). 
 2. Υπογεγραμμένο Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (επισυνάπτεται).
 3. Εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (επισυνάπτεται). 
 4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις) του πρωτοετή φοιτητή (δε χρειάζεται επικύρωση).
 5. Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση κατά τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων ή ταχυδρομικής αποστολής, για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του επιτυχόντος και αιτούντος την εγγραφή, η οποία εκδίδεται μέσω του ιστότοπου www.gov.gr ή φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου αυτής (π.χ. από ΚΕΠ) και στην οποία θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι ακριβή και αληθή.

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κτίριο Διοίκησης

1ος όροφος

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων

45110 Ιωάννινα

 

 

Ανακοινώνεται η έναρξη των μαθημάτων για τους πρωτοετείς φοιτητές την Δευτέρα, 11-10-2021 και επισυνάπτεται το πρόγραμμα έναρξης μαθημάτων του Α' εξαμήνου.

 

 

Ανακοινώνεται ότι η έναρξη του κατ΄ επιλογήν μαθήματος «Πολιτικές Υγείας» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22/10/2021 και ώρα 16.00 – 20.00

Περιεχόμενο του Μαθήματος:

Υγεία: ορισμοί, αίτια και παράγοντες που την επηρεάζουν, δείκτες υγείας, δημόσια υγεία. Λοιμώδη, χρόνια και νέο-αναδυόμενα νοσήματα. Προαγωγή υγείας. Παγκόσμια επιβάρυνση από χρόνια νοσήματα (Global Burden of Disease). Συστήματα, υπηρεσίες και πολίτικες υγείας. Πολιτικές υγεία κατά την κρίση της πανδημίας COVID-19. Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας. Η μετα-νοσοκομειακή φροντίδα. Οικονομικά της υγείας. Ποιότητα υπηρεσιών υγείας: υπηρεσίες φροντίδας υγείας, διοίκηση υπηρεσιών υγείας, επαγγελματική υγεία. Βιοηθική. Χρήση νέων τεχνολογιών στην υγεία: πληροφοριακά συστήματα υγεία, νέες τεχνολογίες, φαρμακοεπαγρύπνηση, βιοτράπεζες, τεχνητή νοημοσύνη και πολιτικές υγείας.

 

Υπεύθυνοι του μαθήματος:

Αλεξανδρα Κουτσοτόλη

Γιώργος Μαρκοζάννες (g.markozannes@uoi.gr, 2651007835)

 

Παρουσία υποχρεωτική

Δηλώσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά έως την Τετάρτη 20-10-21 στην ιστοσελίδα:

https://forms.gle/pKj7h8wY33cDQ22u9

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να περαστεί η τελική βαθμολογία απαιτείται δήλωση του μαθήματος και στο Τμήμα Ιατρικής (σύστημα Classweb)

Το αναλυτικό πρόγραμμα των διαλέξεων θα αναρτηθεί στο e-course

 

 

 

Οι διαλέξεις των μαθημάτων του πρώτου έτους θα αρχίσουν την Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021 σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

 

 

 

Αγαπητοί πρωτοετείς, Καλωσήρθατε!

 

Όσοι από εσάς θέλετε να επιλέξετε το μάθημα «Πρώτες Βοήθειες για Γενικό Πληθυσμό», θα πρέπει να δημιουργήσετε ομάδες των 10-12 ατόμων και να ορίσετε έναν υπεύθυνο επικοινωνίας για την ομάδα σας.

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της κάθε ομάδας θα επικοινωνήσει με τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ (με την κ. Κατερίνα Καβλακούδη ή την κ. Ελένη Γαλανοπούλου τηλ 2651026581) από 20-10-2021  και κατά τις ώρες 8.00 π.μ.-2.00 μ.μ. για να ορίσει τις ημερομηνίες και τις ώρες κατά τις οποίες η ομάδα του θα παρακολουθήσει το πρακτικό μέρος.

Σκοπός: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ), λειτουργεί οργανωμένη Υπηρεσία Αγωγής Υγείας από το 1952. Ένα από τα προγράμματα εκπαίδευσης είναι οι «Πρώτες Βοήθειες για Γενικό Πληθυσμό», το οποίο εφαρμόζεται επί σειρά ετών σε μαθητές, φοιτητές, συλλόγους, φορείς και ομάδες κοινού. Σκοπός είναι η εξοικείωση των ατόμων με τεχνικές και μεθόδους που έχουν σχέση με τη σωστή πρόληψη και σωστή αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

Θεματικές Ενότητες: 1. Θλάσεις - Τραύματα - Αιμορραγίες. / 2. Δήγματα ζώων - Αλλεργίες - Εγκαύματα. / 3. Κακώσεις σκελετού (Διάστρεμμα - Εξάρθρημα - Κατάγματα) / 4. Δηλητηριάσεις - Στηθάγχη - Έμφραγμα - Λιποθυμικές καταστάσεις. / 5. Ηλεκτροπληξία - Επιληψία - Πνιγμονή από ξένα σώματα. / 6. Ασφυξία - Τεχνητή αναπνοή - ΚΑΡΠΑ. / 7. Πρακτική εξάσκηση - Αξιολόγηση.

Τόπος Υλοποίησης: Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στο Περιφερειακό Τμήμα Ιωαννίνων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, Γεωργίου Παπανδρέου 2, Παλαιό Νοσοκομείο «Γ. Χατζηκώστα», Περιοχή: Μώλος, ΤΚ 45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

 1. Σύμφωνα με το αρθρο 36 του Νόμου 4829/2021 - ΦΕΚ 166/Α/10-9-2021, οι φοιτητές που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν στην παραπάνω εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να είναι εμβολιασμένοι.
 2. Για να περαστεί η τελική βαθμολογία απαιτείται δήλωση του μαθήματος στο Τμήμα Ιατρικής (Classweb).

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη του μαθήματος κ. Κουτσοτόλη στο 26510 07737 ή στο akoutsot@uoi.gr

 

Η υπεύθυνη διδάσκουσα,

Αλεξάνδρα Κουτσοτόλη

 

 

 

Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων στο Τμήμα Ιατρικής με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της ΕΕ θα γίνονται σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από σήμερα Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου και από ώρα 09:00 έως 14:00.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

(όπως αναφέρονται στη συνημμένη εγκύκλιο)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ των απαραίτητων δικαιολογητικών που αναφέρονται στη συνημμένη εγκύκλιο παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν 

 1. Υπογεγραμμένο Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (επισυνάπτεται). Εάν οι φοιτητές αποστείλουν τα δικαιολογητικά και δεν προσέλθουν αυτοπροσώπως, στο έντυπο πρέπει να υπάρχει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Κ.Ε.Π.
 2. Εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (επισυνάπτεται). Εάν οι φοιτητές αποστείλουν τα δικαιολογητικά και δεν προσέλθουν αυτοπροσώπως, στο έντυπο πρέπει να υπάρχει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Κ.Ε.Π

 

Σημειώνεται ότι επιτυχόντες οφείλουν να καταθέσουν κατά το διάστημα από 23 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2021 αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή, εναλλακτικά, με ταχυδρομική αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής για έλεγχο στην Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής, αίτηση συνοδευμένη από όλα δικαιολογητικά προκειμένου να εγκριθεί και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους.

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κτίριο Διοίκησης

1ος όροφος

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων

45110 Ιωάννινα

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                                   

Ιωάννινα, 22.09.2021

                                      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

σχετικά με «Εγγραφή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση διακριθέντων σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς»

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι έως και την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή στα Πανεπιστημιακά Τμήματα οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο, διακρίθηκαν: στη Βαλκανική, την Ευρωπαϊκή ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής ή Ρομποτικής, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας ή Οικονομικών και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο), στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες (EUCYS), στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών (EUSO), με την απονομή σε αυτούς του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου, στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Μαθηματικών Κοριτσιών (EGMO) με την απονομή σε αυτές του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου (άρθρα 40 και 138 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111-Α’)).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. Φ.153/66380/Α5/2021 (ΦΕΚ 2449 Β΄), οι ανωτέρω μαζί με την αίτηση εγγραφής καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής Βεβαίωση της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από την οποία προκύπτει ότι πληρούνται  τα απαιτούμενα όπως προβλέπονται σ τις διατάξεις των άρθρων 40 και 138 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111-Α’) και του άρθρου 9 του Ν. 4777/2021 (Α΄ 25).

Για τη συγκεκριμένη ειδική κατηγορία ΔΕΝ εφαρμόζεται η ηλεκτρονική εγγραφή.

                                                                               

                                    Από

               τη  Διεύθυνση Εκπαίδευσης

             του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Για την πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας και την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι πρωτοετείς φοιτητές οφείλουν ή να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς από Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου έως Τετάρτη 6 Οκτωβρίου (με την ένδειξη στον φάκελο "εγγραφή πρωτοετούς") ή να καταθέσουν στην Γραμματεία αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο* από Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 έως Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 (ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1-10-2021) και από Δευτέρα 4 Οκτωβρίου έως και Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 09:00 έως 14:00, τα εξής επιπλέον δικαιολογητικά: 

 1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής, την οποία υπέβαλαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών και η οποία περιλαμβάνει μοναδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου. Εάν για οποιονδήποτε λόγο έγινε λανθασμένη καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων τους στο σύστημα, υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων αυτών κατά την προσέλευσή τους στη Γραμματεία. Εάν οι φοιτητές αποστείλουν τα δικαιολογητικά και δεν προσέλθουν αυτοπροσώπως, στο έντυπο πρέπει να υπάρχει Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Κ.Ε.Π.
 2. Υπογεγραμμένο Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (επισυνάπτεται). Εάν οι φοιτητές αποστείλουν τα δικαιολογητικά και δεν προσέλθουν αυτοπροσώπως, στο έντυπο πρέπει να υπάρχει Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Κ.Ε.Π.
 3. Εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (επισυνάπτεται). Εάν οι φοιτητές αποστείλουν τα δικαιολογητικά και δεν προσέλθουν αυτοπροσώπως, στο έντυπο πρέπει να υπάρχει Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Κ.Ε.Π.
 4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις) του πρωτοετή φοιτητή (δε χρειάζεται επικύρωση).
 5. Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.

 

*Η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας και την ολοκλήρωση της εγγραφής μέσα στις ανακοινωθείσες ημερομηνίες, είναι δυνατό να γίνει και από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο θα πρέπει να έχει μαζί του και να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τη νόμιμη εξουσιοδότηση καθώς και αντίγραφο της Αστυνομικής του Ταυτότητας, μαζί με τα δικαιολογητικά του πρωτοετή φοιτητή.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Βεβαίωση Διαγραφής (Αποφοιτήριο) από Ακαδημαϊκό Τμήμα προηγούμενης εγγραφής. (Αφορά μόνο τους φοιτητές που είχαν εγγραφεί στο παρελθόν σε άλλο Ακαδημαϊκό Τμήμα και δεν το δήλωσαν κατά την φετινή ηλεκτρονική εγγραφή τους στο αντίστοιχο πεδίο ώστε να γίνει ηλεκτρονικά).

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κτίριο Διοίκησης

1ος όροφος

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων

45110 Ιωάννινα

 

Σελίδα 1 από 4