Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Σημαντικές ανακοινώσεις

 

Καλούνται οι επιτυχόντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις κατηγορίες των διακριθέντων αθλητών να εισέλθουν έως και 26 Νοεμβρίου 2021 στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στη διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr/  προκειμένου να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στα Τμήματα επιτυχίας τους και ταυτόχρονα την αίτηση διαγραφής από τα Τμήματα που  έχουν ήδη εγγραφεί με άλλες διαδικασίες, σύμφωνα με την αριθμ  Φ.153/159248/Α5/20.11.2020 (5157 Β') Υπουργική απόφαση.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες εγγραφής στο Τμήμα Ιατρικής.

 

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που επιθυμούν να επιλέξουν ή έχουν επιλέξει το μάθημα Βιοϊατρική Τεχνολογία Α΄εξαμήνου, ότι η έναρξη έχει προγραμματιστεί για τις 4 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ στο ισόγειο του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής.

 
Ιωάννης Λεοντίου
Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής
 

 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα ονόματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους από το διαδίκτυο (στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ., https://results.it.minedu.gov.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται ονομαστικά τα αποτελέσματα, εφόσον πληκτρολογήσουν τον οκταψήφιο κωδικό τους αριθμό και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο). Επισημαίνεται ότι ο «κωδικός αριθμός υποψηφίου» είναι αυτός που αναγράφεται στο Μηχανογραφικό Δελτίο 2021 υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις.

Οι εγγραφές στο Τμήμα Ιατρικής θα πραγματοποιηθούν από 15-10-2021 μέχρι και  22-10-2021.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία εγγραφής είναι αποκλειστική και όποιος δεν εγγραφεί μέσα σε αυτή χάνει οριστικά το δικαίωμα εγγραφής στη σχολή επιτυχίας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, σχετική Αίτηση εγγραφής - Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται) στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής τους αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, ή με ταχυδρομική αποστολή των απαραίτητων εγγράφων (αίτησης εγγραφής - υπεύθυνης δήλωσης, δικαιολογητικών, φωτογραφιών και αντιγράφου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας) «με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής».

 

Συγκεκριμένα, οι επιτυχόντες πρέπει να υποβάλλουν:

α) Αίτηση εγγραφής - Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο εισαγόμενος δηλώνει την επιθυμία του να εγγραφεί στο Τμήμα επιτυχίας του και ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή, εάν είναι εγγεγραμμένος, ότι έχει ζητήσει τη διαγραφή του και θα προσκομίσει το σχετικό έγγραφο προκειμένου να ολοκληρωθεί η νέα του εγγραφή.

β)  Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

γ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ ή πτυχίο ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ) ή πρωτότυπο τίτλο απόλυσης Λυκείου της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που υποβάλλεται απολυτήριο ή πτυχίο στην πρωτότυπη έκδοσή του, αυτό μπορεί ν’ αποσυρθεί, όταν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει αντίστοιχο αποδεικτικό ή φωτοαντίγραφο.

Σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από ξένο σχολείο, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει επιπλέον:

 1. i) Βεβαίωση της οικείας αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας προέλευσης του τίτλου Λυκείου, από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος Λυκείου που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει το δικαίωμα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής. Στην ίδια βεβαίωση θα περιλαμβάνεται και η γενική μέση βαθμολογία του τίτλου απόλυσης στην εικοσάβαθμη κλίμακα (0-20).
 2. ii) Για την περίπτωση που πρόκειται για ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό, ο πρωτότυπος τίτλος απόλυσης πρέπει να είναι επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας στην οποία ανήκει το σχολείο και επιπλέον να προσκομιστεί βεβαίωση της οικείας ελληνικής διπλωματικής αρχής με την οποία θα βεβαιώνεται η γνησιότητα της θεώρησης του τίτλου Λυκείου από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας προέλευσης.

iii) Για την περίπτωση που πρόκειται για ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, ο τίτλος απόλυσης πρέπει να είναι θεωρημένος για τη γνησιότητά του από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία επίσης χορηγεί βεβαίωση για τη νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα.

Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία (σχολείο, άλλη εκπαιδευτική αρχή κ.λπ.) πρέπει να είναι α) επικυρωμένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που υπογράφει από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και β) μεταφρασμένα από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, ή από δικηγόρο μέλος Δικηγορικού Συλλόγου της ημεδαπής, εφόσον βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της ξένης γλώσσας από την οποία μετέφρασε, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου με θεώρηση της μετάφρασης από μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Μεταφραστών πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου.

δ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, έτσι όπως κατατέθηκε στην επιτροπή επιλογής.

ε) Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

στ) συμπληρωμένο και υπογεγγραμένο το Έντυπο Α4 (επισυνάπτεται)

ζ) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Έντυπο Α7α (επισυνάπτεται)

 

Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή τους οι επιτυχόντες  θα προχωρήσουν στην δημιουργία ιδρυματικού λογαριασμού (επισυνάπτονται οδηγίες)

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κτίριο Διοίκησης

1ος όροφος

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων

45110 Ιωάννινα

 

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές ότι μπορούν να ενεργοποιήσουν από σήμερα 13 Οκτωβρίου 2021 τον ιδρυματικό τους λογαριασμό ακολουθώντας τις οδηγίες που επισυνάπτονται. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: οι επιτυχόντες με τις κατηγορίες των ομογενών και των επιτυχόντων από περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές παρακαλούνται να ενεργοποιήσουν τον ιδρυματικό τους λογαριασμό από Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η εισαγωγή των στοιχείων τους στο πληροφοριακό σύστημα του φοιτητολογίου.

 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων γνωστοποιήθηκε ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ελέγχου και επιλογής για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές κατά το σχολικό έτος 2020-2021. 

Οι υποψήφιοι αυτοί από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα μπορούν να βρίσκουν το Τμήμα/Σχολή επιτυχίας τους στην ιστοσελίδα  https://results.it.minedu.gov.gr  πληκτρολογώντας τον 8-ψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. 

Για την εγγραφή τους στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οι επιτυχόντες οφείλουν να προσκομίσουν στη Γραμματεία από Δευτέρα 11-10-2021 μέχρι και Παρασκευή 15-10-2021 και ώρες 09:00 έως 14:00 ή να αποστείλουν ταχυδρομικά (με την ένδειξη στο φάκελο "Εγγραφή πρωτοετούς") ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση medgram@uoi.gr (με θέμα: εγγραφή πρωτοετούς) στην ίδια προθεσμία τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής (επισυνάπτεται). 
 2. Υπογεγραμμένο Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (επισυνάπτεται).
 3. Εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (επισυνάπτεται). 
 4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις) του πρωτοετή φοιτητή (δε χρειάζεται επικύρωση).
 5. Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση κατά τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων ή ταχυδρομικής αποστολής, για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του επιτυχόντος και αιτούντος την εγγραφή, η οποία εκδίδεται μέσω του ιστότοπου www.gov.gr ή φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου αυτής (π.χ. από ΚΕΠ) και στην οποία θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι ακριβή και αληθή.

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κτίριο Διοίκησης

1ος όροφος

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων

45110 Ιωάννινα

 

 

Ανακοινώνεται η έναρξη των μαθημάτων για τους πρωτοετείς φοιτητές την Δευτέρα, 11-10-2021 και επισυνάπτεται το πρόγραμμα έναρξης μαθημάτων του Α' εξαμήνου.

 

 

Ανακοινώνεται ότι η έναρξη του κατ΄ επιλογήν μαθήματος «Πολιτικές Υγείας» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22/10/2021 και ώρα 16.00 – 20.00

Περιεχόμενο του Μαθήματος:

Υγεία: ορισμοί, αίτια και παράγοντες που την επηρεάζουν, δείκτες υγείας, δημόσια υγεία. Λοιμώδη, χρόνια και νέο-αναδυόμενα νοσήματα. Προαγωγή υγείας. Παγκόσμια επιβάρυνση από χρόνια νοσήματα (Global Burden of Disease). Συστήματα, υπηρεσίες και πολίτικες υγείας. Πολιτικές υγεία κατά την κρίση της πανδημίας COVID-19. Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας. Η μετα-νοσοκομειακή φροντίδα. Οικονομικά της υγείας. Ποιότητα υπηρεσιών υγείας: υπηρεσίες φροντίδας υγείας, διοίκηση υπηρεσιών υγείας, επαγγελματική υγεία. Βιοηθική. Χρήση νέων τεχνολογιών στην υγεία: πληροφοριακά συστήματα υγεία, νέες τεχνολογίες, φαρμακοεπαγρύπνηση, βιοτράπεζες, τεχνητή νοημοσύνη και πολιτικές υγείας.

 

Υπεύθυνοι του μαθήματος:

Αλεξανδρα Κουτσοτόλη

Γιώργος Μαρκοζάννες (g.markozannes@uoi.gr, 2651007835)

 

Παρουσία υποχρεωτική

Δηλώσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά έως την Τετάρτη 20-10-21 στην ιστοσελίδα:

https://forms.gle/pKj7h8wY33cDQ22u9

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να περαστεί η τελική βαθμολογία απαιτείται δήλωση του μαθήματος και στο Τμήμα Ιατρικής (σύστημα Classweb)

Το αναλυτικό πρόγραμμα των διαλέξεων θα αναρτηθεί στο e-course

 

 

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε ψήφισμα του Συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής Ιωαννίνων και πληροφορίες για ξενάγηση στους χώρους του Τμήματος στις 4, 5, 6 και 11 Οκτωβρίου 2021.

 

 

Οι διαλέξεις των μαθημάτων του πρώτου έτους θα αρχίσουν την Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021 σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

 

 

 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν τα ονόματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους από το διαδίκτυο (στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ, https://results.it.minedu.gov.gr). Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται ονομαστικά τα αποτελέσματα, καθώς και την αναλυτική βαθμολογία, εφόσον πληκτρολογήσουν τον οκταψήφιο κωδικό τους αριθμό και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο-Μητρώνυμο).

Οι εγγραφές των εισαγομένων στο Τμήμα Ιατρικής θα πραγματοποιηθούν από 04-10-2021 μέχρι και 11-10-2021 και ώρες από 09:00 πμ έως 14:00 (Γραμματεία Ιατρικής, 1ος όροφος, κτίριο Διοίκησης, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων)

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία εγγραφής είναι αποκλειστική και όποιος δεν εγγραφεί μέσα σε αυτή χάνει οριστικά το δικαίωμα εγγραφής στη σχολή επιτυχίας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής μέσα στην παραπάνω προθεσμία τα παρακάτω: 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση εγγραφής (επισυνάπτεται)
 2. Υπογεγραμμένο Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (επισυνάπτεται)Εάν οι φοιτητές αποστείλουν τα δικαιολογητικά και δεν προσέλθουν αυτοπροσώπως, στο έντυπο πρέπει να υπάρχει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Κ.Ε.Π.
 3. Εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (επισυνάπτεται). Εάν οι φοιτητές αποστείλουν τα δικαιολογητικά και δεν προσέλθουν αυτοπροσώπως, στο έντυπο πρέπει να υπάρχει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Κ.Ε.Π
 4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι γραμμένοι σε άλλο Τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας (επισυνάπτεται). Εάν οι φοιτητές αποστείλουν τα δικαιολογητικά και δεν προσέλθουν αυτοπροσώπως, στο έντυπο πρέπει να υπάρχει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Κ.Ε.Π
 5. Μία (1) έγχρωμη φωτογραφία σε μικρό μέγεθος
 6. Φωτοτυπία ταυτότητας (δύο όψεις) ή διαβατηρίου
 7. Όλα τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνταν να διαθέτουν οι υποψήφιοι κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου (σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες)

 

 

Σελίδα 1 από 6