Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Ανακοινώσεις
Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Παρασκευή, 06 Ιουλίου 2018 - Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

Ανακοινώνεται η κατάταξη των φοιτητών που αιτήθηκαν κινητικότητα μέσω Erasmus+ με σκοπό την Πρακτική Άσκηση:

Επώνυμο

Όνομα

Κατάταξη

Έκβαση

ΚΟΣΜΕΡΗ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ

1

Επιλεγείς/σα

ΚΛΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

2

Επιλεγείς/σα

ΛΑΠΠΑ

ΕΙΡΗΝΗ

3

Επιλεγείς/σα

ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ

ΒΑΝΕΣΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ

4

Επιλεγείς/σα

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ

5

Επιλεγείς/σα

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ

6

Επιλεγείς/σα

ΑΡΙΤΖΗ

ΙΩΑΝΝΑ

7

Επιλεγείς/σα

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

8

Επιλεγείς/σα

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ

9

Επιλεγείς/σα

ΚΟΥΣΛΗΣ

ΗΛΙΑΣ

10

Επιλεγείς/σα

ΤΣΟΥΜΑΝΗ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ

11

Επιλεγείς/σα

ΧΑΛΔΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΟΥΛΤΑΝΑ

12

Επιλεγείς/σα

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ

13

Επιλεγείς/σα

ΧΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΕΝΗ

14

Επιλεγείς/σα

ΓΚΡΕΠΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ

15

Επιλεγείς/σα

ΣΓΟΥΡΟΥ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ

16

Επιλεγείς/σα

ΞΑΚΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

17

Επιλεγείς/σα

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

18

Επιλεγείς/σα

ΣΕΒΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

19

Επιλεγείς/σα

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΞΙΜΟΣ

20

Επιλεγείς/σα

ΙΩΑΝΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ

21

Επιλεγείς/σα

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

22

Επιλεγείς/σα

ΔΟΥΣΚΟΥ

ΝΙΚΟΛΕΤΑ

23

Επιλαχών/ούσα

ΚΑΡΑΝΤΑΝΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

24

Επιλαχών/ούσα

ΜΠΟΠΤΣΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

25

Επιλαχών/ούσα

ΚΑΡΥΟΥ

ΑΝΤΡΟΥΛΛΑ

26

Επιλαχών/ούσα

Ανακοινώνεται Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία" που οργανώνει το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (αρμόδιο για την διοικητική στήριξη του προγράμματος), το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (Ι.Μ.Β.Β.) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) αναγγέλλουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) «Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία», διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων (90 ECTS), το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία (Master’s Degree in Molecular and Cellular Biology and Biotechnology).

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα διδακτικό εξάμηνο και δύο εξάμηνα για την εκπόνηση ερευνητικής διπλωματικής εργασίας, όπως αναλύεται και εξειδικεύεται στην Απόφαση αριθ. 14597, ΦΕΚ 1808/τ.Β΄/21-5-2018. Αιτήσεις υποψηφίων για φοίτηση στον κύκλο σπουδών του προγράμματος που ξεκινά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 γίνονται δεκτές από 5-7-2018 μέχρι 14-9-2018. Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν με εξέταση των φακέλων υποψηφιότητας και συνεντεύξεις των υποψηφίων οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο χρονικό διάστημα από 17-9-2018 έως 21-9-2018. Ως ημερομηνία έναρξης του αντίστοιχου κύκλου σπουδών ορίζεται η 1-10-2018.  

Προϋποθέσεις – Κριτήρια επιλογής

Ως υποψήφιοι για φοίτηση στο Δ.Δ.Π.M.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου αναγνωρισμένων πανεπιστημίων της αλλοδαπής στα αντικείμενα Ιατρικής, Βιολογίας, Γενετικής, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Κυτταρικής Βιολογίας, Κτηνιατρικής, Γεωπονικής, Φαρμακευτικής, Χημείας, Πληροφορικής, Φυσικής, Μαθηματικών, Στατιστικής ή άλλων συναφών αντικειμένων, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Για τους πτυχιούχους ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση του τίτλου σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι 14-9-2018, τα εξής:

1. Αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται)

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (CV)

3. Αντίγραφο πτυχίου ή Βεβαίωση του οικείου Τμήματος που να πιστοποιεί ότι για την λήψη του πτυχίου απομένει περιορισμένος αριθμός μαθημάτων (ενδεικτικά, μέχρι 2 ή 3 εξαμηνιαία μαθήματα) [στη δεύτερη περίπτωση, εάν ο υποψήφιος επιλεγεί για φοίτηση στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ., θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές και να έχει λάβει το πτυχίο του πριν την εγγραφή του στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. η οποία αναμένεται να γίνει εντός του Οκτωβρίου 2018]

4. Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας του πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (σε περίπτωση αποφοίτων Τμημάτων ΑΕΙ του εξωτερικού)

5. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών προπτυχιακής φοίτησης

6. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας

7. Δύο (2) συστατικές επιστολές

8. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη τους θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή τους

Η επιλογή των υποψηφίων (κατά ανώτατο όριο 10) θα γίνει μετά την διαδικασία της Συνέντευξης και θα στηριχθεί στα εξής κριτήρια (σε παρένθεση, ο αντίστοιχος συντελεστής βαρύτητας): Βαθμός από τη Συνέντευξη (συνεκτιμώνται η προσωπικότητα, το ενδιαφέρον, οι γνώσεις των υποψηφίων και η λογική τους συγκρότηση) (40%), Βαθμός πρώτου πτυχίου (20%), Άλλα στοιχεία του Βιογραφικού (συνεκτιμώνται προηγούμενη ερευνητική εμπειρία, οι συστατικές επιστολές κλπ.) (20%), Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (εκτός των πιστοποιητικών, θα συνεκτιμηθεί η απόδοση στην ανάγνωση, μετάφραση, κατανόηση και σχολιασμό ενός μικρής έκτασης κειμένου το οποίο θα δοθεί στους υποψηφίους κατά τη συνέντευξη) (20%).

Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στη διεύθυνση:

Ευστάθιος Φριλίγγος

Καθηγητής Βιολογικής Χημείας

Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

45110 Ιωάννινα

Στοιχεία επικοινωνίας

τηλ. 26510-07559

fax:  26510-07868

email: efriligo@uoi.gr

 

Ο φάκελος υποψηφιότητας (δικαιολογητικά 1-8) μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά (efriligo@uoi.gr) ή με ταχυδρομείο (σφραγίδα ταχυδρομικής αποστολής έως 14-9-2018). Σε περίπτωση υποβολής με ταχυδρομείο, οι υποψήφιοι παρακαλούνται να ενημερώσουν την επιτροπή του προγράμματος με αποστολή e-mail στη διεύθυνση efriligo@uoi.gr.  

Ανακοινώνεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες»

  1. 1. Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη έως είκοσι τεσσάρων (24) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
  2. 2. Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Οι σπουδές είναι πλήρους φοίτησης, διάρκειας τριών (3) διδακτικών εξαμήνων που αντιστοιχούν σε 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Πρόσθετα στοιχεία επί των κατευθύνσεων του προγράμματος καθώς και των διδασκόμενων μαθημάτων και εργαστηρίων επιδεικνύονται στο ΦΕΚ, 30 Μαρτίου 2018, τεύχος δεύτερο, αρ. φύλλου 1916, απόφαση αριθμ.14751.
  3. 3. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Βιολογίας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Χημείας, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Περιβάλλοντος, Γεωπονίας, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Κοινωνιολογίας, Μαθηματικών, Οικονομικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
  4. 4. Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα συνεκτιμηθούν:

(i) Συνέντευξη, με συντελεστή βαρύτητας 40%,

(ii) Γενικός βαθμός πτυχίου, με συντελεστή βαρύτητας 20%,

(iii) Άλλα στοιχεία του βιογραφικού (ερευνητική εμπειρία, προϋπηρεσίες, συνάφεια προπτυχιακών σπουδών, βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του ΠΜΣ, επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο), με συντελεστή βαρύτητας 20%

(iv) Γνώση της αγγλικής γλώσσας, με συντελεστή βαρύτητας 15%.

(v) Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, με συντελεστή βαρύτητας 5%

  1. 5. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από τη δημοσίευση της παρούσης έως και την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 να καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος) ή εναλλακτικά να αποστείλουν ταχυδρομικά έως την ως άνω ημερομηνία (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, 45110 Ιωάννινα τα κάτωθι δικαιολογητικά:

(i) Αίτηση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΠΜΣ ΒΒΕ (επισυνάπτεται).

(ii) Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση του Τμήματος στο οποίο φοιτούν ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2018. Για τους πτυχιούχους πανεπιστημίων του εξωτερικού απαιτείται επιπλέον βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ

(iii) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

(iv) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα και τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.

(v) Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικών (με τίτλο σπουδών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αγγλόφωνης χώρας, ή με πιστοποιητικό από τον ΑΣΕΠ επιπέδου τουλάχιστον Β2, ή Lower). Οι υποψήφιοι που δεν έχουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τη γνώση της αγγλικής ή ελληνικής γλώσσας εξετάζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ).

(vi) Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές του Τμήματος αποφοίτησης ή άλλου Τμήματος άλλου Πανεπιστημίου.

(vii) Υποχρεωτική ταξινόμηση κατά σειρά επιλογής των 3 κατευθύνσεων του προγράμματος.

  • Γενετική-Κυτταρογενετική-Γενετική Επιδημιολογία
  • Βλαστικά κύτταρα-Γονιδιακή-Κυτταρική θεραπεία (Αναγεννητική Ιατρική)
  • Εφαρμοσμένη Βιοϊατρική (Κλινική Χημεία, Μικροβιολογία, Φαρμακολογία )

Την Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου, και ώρα 10 πμ-2μμ οι υποψήφιοι θα προσέλθουν ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής για συνέντευξη, στην αίθουσα διδασκαλίας του ΠΜΣ ΒΒΕ (2ος όροφος αιθουσών διδασκαλίας των δευτεροετών φοιτητών του Ιατρικού Τμήματος). Σε περίπτωση αλλαγής ημερομηνίας θα αναρτηθεί εγκαίρως ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Ιατρικής (http://www.med.uoi.gr ).

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής (τηλ. 26510-07575, 07521, 07201, e-mail: medgram@cc.uoi.gr).

Για την αίτηση συμμετοχής ανοίξτε το συνημμένο αρχείο στο τέλος της ανακοίνωσης.