Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Ανακοινώσεις
09
Νοε

Σημαντική ανακοίνωση της Πρυτανείας

 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο στη Συνεδρία αρ. 1634/9-11-2020, έχοντας υπόψη του την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β΄ 4889), η οποία εστάλη με το υπ. αριθμ. 380/7-11-2020 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Β. Διγαλάκη με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4899)» και ΑΔΑ ΡΩΣΧ46ΜΤΛΗ-Κ26, ενημερώνει ότι,  σύμφωνα με το άρθρο 1 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας» για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), στο πεδίο 9, ισχύουν τα κάτωθι:

  • Τηλε-εκπαίδευση
  • Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης Της πρακτικής άσκησης φοιτητών.
  • Αναστολή διενέργειας εξετάσεων με φυσική παρουσία.
  • Αναστολή λειτουργίας βιβλιοθηκών, αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναγνωστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων των Α.Ε.Ι.
  • Απαγόρευση ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων εντός των Α.Ε.Ι.

Επισημαίνεται ότι, στο υπ. αριθμ. 380/7-11-2020 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Β. Διγαλάκη με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4899)», ορίζονται και τα παρακάτω:

«Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δεν υφίσταται ανάγκη μετακίνησης των φοιτητών των Α.Ε.Ι., συμπεριλαμβανομένων των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων για τις ανάγκες των σπουδών τους. Για τον λόγο αυτό στο άρθρο 3 της ως άνω απόφασης δεν υφίσταται σχετική πρόβλεψη περί δυνατότητας μετακίνησης φοιτητών λόγω σπουδών. Ωστόσο, η δυνατότητα μετακίνησης λόγω εργασίας ισχύει κανονικά για όσους φοιτητές απασχολούνται δυνάμει σύμβασης σε έργα/προγράμματα, τα οποία διαχειρίζονται οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.. Για τις εν λόγω περιπτώσεις οι βεβαιώσεις κίνησης χορηγούνται από τις Μονάδες Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης των Ε.Λ.Κ.Ε. μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου από την ιστοσελίδα apografi.gov.gr. Η ίδια διαδικασία χορήγησης βεβαιώσεων κίνησης ισχύει για το πάσης φύσεως πρόσθετο προσωπικό που απασχολείται σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζονται οι Ε.Λ.Κ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4485/2017, συμπεριλαμβανομένων των αφυπηρετησάντων και Ομότιμων Καθηγητών, που απασχολούνται σε αυτά».

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ανακαλείται η προηγούμενη σχετική απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου στις 4.11.2020, καθώς και η σχετική απόφαση της Συγκλήτου  στις 6.11.2020.

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Εκδότης: Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής
Διαβάστηκε 638 φορές