Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: ΠΜΣ ΒΒΕ - Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

Οι δηλώσεις μαθημάτων για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» θα διαρκέσουν έως και τις  23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 

Ανακοινώνεται ο κατάλογος των επιτυχόντων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες (συνημμένο αρχείο).

 

Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται ημερομηνία λήξης της κατάθεσης των υποψηφιοτήτων για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες (ΒΒΕ)» έως την ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.

Η ημερομηνία των προσωπικών συνεντεύξεων των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 24/9 και Τρίτη 25/9/2018 και ώρα 10-2 μμ στην αίθουσα του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών ΒΒΕ στον δεύτερο όροφο των αιθουσών διδασκαλίας του Ιατρικού Τμήματος.

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Βασικών Βιοϊατρικών Επιστημών

Καθηγητής Χαράλαμπος Αγγελίδης

 

 

Οι δηλώσεις μαθημάτων για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017 και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017. Οι δηλώσεις γίνονται ηλεκτρονικά από τους φοιτητές στο πληροφοριακό σύστημα του φοιτητολογίου Cronos (https://cronos.cc.uoi.gr/unistudent/)

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να προσέλθουν στη  Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής για να πάρουν τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα Cronos.

Από τη Γραμματεία

 

 

Οι επιτυχόντες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΒΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους στην κεντρική Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής (μεταβατικό κτίριο) από τις 16-10-2017 έως τις 20-10-2017 καθημερινά από τις 11:00 π.μ. έως τη 1:00 μ.μ.

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση (παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία)
  • Εκκαθαριστικό εφορείας (για όσους επιθυμούν δωρεάν σίτιση)
  • Φωτοτυπία ταυτότητας

 

 

Ανακοινώνεται ότι οι συνεντεύξεις των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες» θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα και με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2017 από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ. στην αίθουσα του μεταπτυχιακού στο 2ο όροφο στα κτίρια των αιθουσών διδασκαλίας της Ιατρικής.

  

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

«Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες»

Χαράλαμπος Αγγελίδης

Καθηγητής Γενικής Βιολογίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Για την πλήρωση είκοσι (24) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες»

 

1. Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη έως είκοσι (24) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
2. Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Οι σπουδές είναι πλήρους φοίτησης, διάρκειας τριών (3) διδακτικών εξαμήνων και αντιστοιχούν σε 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
3. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι (εφόσον καταστούν πτυχιούχοι μέχρι και την ημερομηνία εγγραφής τους στο ΠΜΣ ΒΒΕ) των Τμημάτων Ιατρικής, Βιολογίας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Χημείας, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Περιβάλλοντος, Γεωπονίας, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Κοινωνιολογίας, Μαθηματικών, Οικονομικών, Πληροφορικής, Φυσικής, και Ψυχολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
4. Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα συνεκτιμηθούν:

(i) Συνέντευξη, με συντελεστή βαρύτητας 40%,
(ii) Γενικός βαθμός πτυχίου, με συντελεστή βαρύτητας 20%,
(iii) Άλλα στοιχεία του βιογραφικού (ερευνητική εμπειρία, προϋπηρεσίες, συνάφεια προπτυχιακών σπουδών, βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του ΠΜΣ, επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο), με συντελεστή βαρύτητας 20%
(iv) Γνώση της αγγλικής γλώσσας, με συντελεστή βαρύτητας 15%.
(v) Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, με συντελεστή βαρύτητας 5%

5. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από τη δημοσίευση της παρούσης έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016 να καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος) ή εναλλακτικά να αποστείλουν ταχυδρομικά έως την ως άνω ημερομηνία (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, 45110 Ιωάννινα τα κάτωθι δικαιολογητικά:

i. Αίτηση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΠΜΣ ΒΒΕ (συνημμένο αρχείο).

ii. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση του Τμήματος στο οποίο φοιτούν ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016. Για τους πτυχιούχους πανεπιστημίων του εξωτερικού απαιτείται επιπλέον βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ

iii. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

iv. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα και τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.

v. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικών (με τίτλο σπουδών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αγγλόφωνης χώρας, ή με πιστοποιητικό από τον ΑΣΕΠ επιπέδου τουλάχιστον Β2, ή Lower). Οι υποψήφιοι που δεν έχουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τη γνώση της αγγλικής ή ελληνικής γλώσσας εξετάζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ).

vi. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές του Τμήματος αποφοίτησης ή άλλου Τμήματος άλλου Πανεπιστημίου.

vii. Υποχρεωτική ταξινόμηση κατά σειρά επιλογής των 10 κατευθύνσεων του προγράμματος.

-Κυτταρογενετική
-Εφαρμοσμένης Γενετικής Μηχανικής, Γονιδιακής θεραπείας και Βλαστικών κυττάρων
-Kλινικής Χημείας
-Βιοχημείας-Μοριακή Βιολογίας-Μοριακής Γενετικής
-Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας
-Μοριακής και Εφαρμοσμένης Φαρμακολογίας
-Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας
-Μοριακής Φυσιολογίας
-Μοριακής βάσης ασθενειών του ανθρώπου-in vivo και in vitro διαγνωστικής
-Βιοστατιστικής-Επιδημιολογίας

Την Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου, και ώρα 10 πμ-2μμ οι υποψήφιοι θα προσέλθουν ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής για συνέντευξη, στην αίθουσα διδασκαλίας του ΠΜΣ ΒΒΕ (2ος όροφος αιθουσών διδασκαλίας των δευτεροετών φοιτητών του Ιατρικού Τμήματος). Σε περίπτωση αλλαγής ημερομηνίας θα αναρτηθεί εγκαίρως ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Ιατρικής (http://www.med.uoi.gr ).

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής (τηλ. 26510-07201, 07521, e-mail: medgram@cc.uoi.gr).

Για την αίτηση συμμετοχής ανοίξτε το συνημμένο αρχείο στο τέλος της ανακοίνωσης.