Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων" - Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
24
Ιουλ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων"

Ανακοινώνεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων".

Οι ενδιαφερόμενοι/νες θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μία ξεχωριστή Αίτηση ανά Θέση –επιστημονικού Πεδίου στην οποία υποβάλλουν υποψηφιότητα.

Η Αίτηση, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, θα πρέπει να συνοδεύεται από:

 • Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας για κάθε Μάθημα του Επιστημονικού Πεδίου.
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπήςαναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 • Βεβαίωση του οικείου τμήματος απονομής του Διδακτορικού Διπλώματος, από την οποίανα προκύπτει η ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α:
 1. έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα,
 2. τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματός του είναι αληθή,
 3. έχει λάβει το διδακτορικό του δίπλωμα (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1/1/2008,
 4. δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή,
 5. δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
 6. δεν κατέχει θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του οικείου τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψει στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης,
 7. δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής,
 • Επιπρόσθετα, για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν σε φάκελο στη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 1ος όροφος του Κτηρίου του Διοικητηρίου των Β΄ Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ. 451 10, από 24/7/2018 έως 27/7/2018 και ώρα 14.30 και από 20/8/2018 έως 4/9/2018 και ώρα 14.30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Ν. Κύργιο στο τηλέφωνο 2651007938.

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε τη σχετική προκήρυξη, την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση.

 

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Εκδότης: Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής
Διαβάστηκε 702 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018 10:31