Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Πολιτική Ποιότητας

Εφαρμόζοντας πολιτική ποιότητας, το Τμήμα Ιατρικής αποβλέπει στην εφαρμογή ενός Προγράμματος Σπουδών υψηλής ακαδημαϊκής ποιότητας με συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση.

Σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος, το Τμήμα Ιατρικής έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας με αντίστοιχες πολιτικές του Π.Ι. Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας εφαρμόζονται στο επίπεδο του Τμήματος με την κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευση.

Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Ιατρικής υπόκεινται σε επιθεώρηση και ανασκόπηση, η οποία διενεργείται σε ετήσια βάση από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Η Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, φαίνεται εδώ.