Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Διασφάλιση Ποιότητας

Σύμφωνα με το Ν. 4009/2011, κάθε ίδρυμα είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του, καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

Για τον ως άνω σκοπό υπεύθυνη σε κάθε Α.Ε.Ι. είναι η Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.).

Για τη διευκόλυνση αυτών των διαδικασιών ορίζεται από κάθε τμήμα η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.), η οποία:

  • έχει την ευθύνη της διεξαγωγής, σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ, της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Ιατρικής,
  • παρακολουθεί τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων των μελών ΔΕΠ και των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθήματος/διδάσκοντος από τους φοιτητές και ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη της ακαδημαϊκής μονάδας,
  • συντάσσει την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Ιατρικής, την οποία διαβιβάζει στη ΜΟ.ΔΙ.Π. και μέσω αυτής στην ΑΔΙΠ
  • συνεργάζεται με τη ΜΟ.ΔΙ.Π. και την ΑΔΙΠ για την οργάνωση και πραγματοποίηση της Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής

Η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, στην συνεδρίαση αριθμ.863α/11-7-2018, αποφάσισε τη σύνθεση της ΟΜ.Ε.Α., η οποία έχει ως εξής: