Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Home

Αντικείμενο του μαθήματος: Η Παθολογική Ανατομική ασχολείται με τη γνώση και κατανόηση:

  • των λειτουργικών, δομικών & μοριακών αλλοιώσεων των νόσων από το κυτταρικό επίπεδο μέχρι τις κλινικές τους εκδηλώσεις,
  • της αιτιολογίας των νόσων με αντικειμενικό σκοπό τη θεραπεία και πρόληψή τους, και
  • της παθογένειας των νόσων, δηλαδή των μηχανισμών που υπεισέρχονται στην ανάπτυξή τους.

Αποτελεί το συνδετικό κρίκο της προκλινικής και κλινικής ιατρικής και είναι θεμελιώδους σημασίας στην άσκηση της σύγχρονης ιατρικής πράξης, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάγνωση, στην επιλογή της θεραπείας και στον καθορισμό της πρόγνωσης των ασθενών.

Σε προπτυχιακό επίπεδο για λόγους καλλίτερης εκμάθησης διδάσκεται σε 2 εξάμηνα σπουδών, διαιρεμένη σε δύο ενότητες: α) ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ (κύριοι τύποι παθολογικών καταστάσεων σε ποικίλους βλαπτικούς παράγοντες) και β) ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ (ειδικές παθολογικές καταστάσεις και νόσοι ανά συστήματα & όργανα).

Περιεχόμενα μαθήματος: Εισαγωγικές γνώσεις στη Γενική και Ειδική Παθολογική Ανατομική / Κυτταρική προσαρμογή και Κυτταρική βλάβη / Εναποθέσεις ενδογενών και εξωγενών ουσιών / Αιμοδυναμικές διαταραχές / Φλεγμονή / Επανόρθωση-Αποκατάσταση / Στοιχεία ανοσολογίας / Αντιδράσεις υπερευαισθησίας / Συστηματικά αυτοάνοσα νοσήματα / Διαταραχές κυτταρικής αύξησης & διαφοροποίησης, Νεοπλασίες / Καρκινογένεση / Παθήσεις Κυκλοφορικού Συστήματος / Παθήσεις Αναπνευστικού Συστήματος / Παθήσεις Μαστού.

Μορφή και εκβάσεις διδασκαλίας: Η εκπαίδευση των φοιτητών περιλαμβάνει:

  • Θεωρητικές παραδόσεις από αμφιθεάτρου, και
  • Εργαστηριακές ασκήσεις σε μικρές ομάδες φοιτητών με επίδειξη αφενός μακροσκοπικών παρασκευασμάτων (στο Εργαστήριο του ΠΓΝΙ και σε ηλεκτρονική μορφή) και αφετέρου με μικροσκόπηση επιλεγμένων ιστολογικών περιστατικών από ποικίλες παθολογικές καταστάσεις και νόσους, με παράλληλη θεωρητική ανάπτυξη και έμφαση στη διαγνωστική αξιολόγηση.

Οι φοιτητές που επιθυμούν μπορούν επίσης να παρακολουθούν την καθημερινή λειτουργία του Παθολογοανατομικού-Κυτταρολογικού Εργαστηρίου του ΠΓΝΙ της επεξεργασίας των αποστελλόμενων προς διάγνωση υλικών των ασθενών (βιοψίες, χειρουργικά παρασκευάσματα, κυτταρολογικά επιχρίσματα & αναρροφήσεις), τις κλινικο-παθολογοανατομικές συναντήσεις με κλινικούς Ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, καθώς και τα ενδοεργαστηριακά μετεκπαιδευτικά μαθήματα.

Επιδιωκόμενοι στόχοι: Είναι η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων από τον φοιτητή που θα του επιτρέψουν αργότερα να κατανοήσει καλύτερα τα κλινικά μαθήματα των Παθολογικών και Χειρουργικών ειδικοτήτων, καθώς και η εξοικείωσή του με τις αναγνωρίσιμες ιστολογικές αλλοιώσεις (μακροσκοπικές & μικροσκοπικές) και η συσχέτισή τους με τα λοιπά κλινικο-εργαστηριακά ευρήματα.

Ώρες εκπαίδευσης για κάθε φοιτητή: 127

Εξάμηνο εκπαίδευσης: 5°

ECTS: 7

Το μάθημα στο e-course