Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Home

Αντικείμενο του μαθήματος: Η φύση της ιατρικής πληροφορίας, και οι σύγχρονες απαιτήσεις για περισσότερο αποδοτική διαχείριση (αποθήκευση, διασφάλιση, ανάκληση, επεξεργασία) των ιατρικών δεδομένων και της ιατρικής γνώσης.

Η βέλτιστη χρήση των δεδομένων υγείας, με στόχο την καλύτερη παροχή φροντίδας υγείας, τη μείωση του κόστους, την καλύτερη εκπαίδευση των γιατρών, αλλά και των πολιτών σε θέματα υγείας, την αποδοτικότερη διεξαγωγή της ιατρικής έρευνας.

Περιεχόμενο του Μαθήματος:

  • Εισαγωγή στην Ιατρική Πληροφορική, Περίοδοι εξέλιξης, Νέες κατευθύνσεις, Από την Ιατρική Πληροφορική στην Πληροφορική της Υγείας.
  • Δεδομένα και Πληροφορίες στο Χώρο της Υγείας, Συστήματα Κωδικοποίησης και Ταξινόμησης δεδομένων–Χρησιμότητα, Εφαρμογές.
  • Εισαγωγή στα Νοσοκομειακά Πληροφοριακά Συστήματα, Ανάγκες Διαχείρισης της Πληροφορίας-Στόχοι Ανάπτυξης, Βασικά Ιατρικά Πληροφοριακά Υποσυστήματα, Πρότυπο HL7 και Διαλειτουργικότητα Επιμέρους Πληροφοριακών Υποσυστημάτων.
  • Βάσεις Δεδομένων, Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (ΣΔΒΔ), , Αρχιτεκτονική ΣΔΒΔ, Ταξινόμηση των ΣΔΒΔ, Μοντέλα Δεδομένων, Σχεσιακό Μοντέλο, Παραδείγματα Ιατρικών Βάσεων Δεδομένων.
  • Εισαγωγή στον Ηλεκτρονικό Ιατρικό Φάκελο (ΗΙΦ), Προτεινόμενες Κωδικοποιήσεις ΗΙΦ, Αρχιτεκτονική και Παραδείγματα υλοποιήσεων ΗΙΦ, Επεξεργασία και Χρήση ΗΙΦ, Από τον ΗΙΦ, στο Φάκελο Υγείας του Πολίτη.
  • Οι Υπολογιστές στην Ιατρική Απεικόνιση.
  • Ποιότητα Ψηφιακής Εικόνας, Βασικές Αρχές Επεξεργασίας Ψηφιακής Εικόνας / Προ-επεξεργασία / Τμηματοποίηση / Ανάλυση-Ερμηνεία.
  • Τηλεϊατρική, Στόχοι και Εφαρμογές, Σύγχρονες Απαιτήσεις στην Εκπαίδευση, Διαδίκτυο και Τηλεκπαίδευση.

Εργαστηριακές Ασκήσεις Ιατρικής Πληροφορικής: Εισαγωγή στη Βασική Δομή και Λειτουργία Η/Υ, Είδη μνήμης, Αναπαράσταση Αριθμητικών Δεδομένων, Κώδικες Κειμένου. Βασικά Χαρακτηριστικά της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας. Εισαγωγή στα Δίκτυα Η/Υ, Διαδικτυακά Πρωτόκολλα. Εισαγωγή στο Διαδίκτυο, Σύστημα ονομασίας DNS, Παγκόσμιος Ιστός, Εισαγωγικά στοιχεία στις Γλώσσες Σήμανσης. Ιατρική 2.0, Υγεία 2.0, παραδείγματα Διεθνών Ιστότοπων Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υγείας, Αναγνώριση πιστοποιητικών Διαφύλαξης Ιατρικών Δεδομένων και Δεδομένων υγείας, Ιατρικές Βάσεις Δεδομένων. Αναζήτηση Βιβλιογραφίας PubMed/MedLine με την χρήση όρων ΜeSH. Χρήση Διαδικτυακών Ελεύθερων Εφαρμογών για Διαμοιρασμό και Σχολιασμό Εγγράφων. Επεξεργασία Φύλλων Δεδομένων, Εισαγωγή και Μορφοποίηση Δεδομένων σε Πίνακες, Διαγράμματα, Μοντέλο απλής γραμμικής παλινδρόμησης, Επεξεργασία Δεδομένων, Στατιστικοί περιγραφείς, Παραδείγματα Στατιστικών Δοκιμών (Τ-test, chi square), Πίνακες-Σχέσεις, Ταξινομήσεις-Φίλτρα. Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Παράδειγμα Σχεσιακής Βάσης, Ορισμός Οντοτήτων και Σχέσεων, Κατανόηση των Διαφορετικών 'Οψεων με τη Χρήση Ερωτημάτων, Φόρμες, Αναφορές.

Μορφή και εκβάσεις διδασκαλίας: Παράλληλα με τη θεωρία, διεξάγονται οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος στο εργαστήριο υπολογιστών του τμήματος. Οι φοιτητές χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες, η παρακολούθηση του εργαστηρίου είναι υποχρεωτική.

Μετά το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο, και να μπορούν να περιγράψουν σωστά: τη φύση της Ιατρικής Πληροφορίας, τα προβλήματα που προκύπτουν στην ηλεκτρονική διαχείριση της ιατρικής πληροφορίας, το ρόλο των συστημάτων κωδικοποίησης και ταξινόμησης ιατρικών όρων, τις εφαρμογές των συστημάτων κωδικοποίησης και ταξινόμησης ιατρικών όρων SNOMED-CT, ICD, MeSH, UMLS, την έννοια του πληροφοριακού συστήματος, τη λειτουργία βασικών νοσοκομειακών πληροφοριακών υποσυστημάτων, τον όρο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου, τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών υποσυστημάτων,τα πλεονεκτήματα και τις εφαρμογές των βάσεων δεδομένων στη διαχείριση ιατρικής πληροφορίας, τις απαιτήσεις, τα οφέλη, αλλά και τα προβλήματα στην τυποποιημένη υλοποίηση ηλεκτρονικού φακέλου υγείας, τη συμβολή των υπολογιστικών συστημάτων στην ιατρική απεικόνιση, τις σύγχρονες απαιτήσεις αλλά και τις δυνατότητες για εξ αποστάσεως παροχή ιατρικής φροντίδας, τη συμβολή του Διαδικτύου στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τις βασικές έννοιες της δομής και λειτουργίας του ηλεκτρονικού υπολογιστή, τις βασικές έννοιες των δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα διαδικτυακά πρωτόκολλα, τα πολύ βασικά στοιχεία των γλωσσών σήμανσης.

Με το πέρας των εργαστηριακών ασκήσεων οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν αναπτύξει δεξιότητες: στην αξιολόγηση διεθνών ιστότοπων ιατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας, στην αναγνώριση πιστοποιητικών διαφύλαξης και εγκυρότητας ιατρικών δεδομένων και δεδομένων υγείας, στις αποτελεσματικές αναζητήσεις βιβλιογραφίας PubMed/MedLine με την χρήση όρων ΜeSH, στη χρήση διαδικτυακών εφαρμογών για διαμοιρασμό και σχολιασμό εγγράφων, στην επεξεργασία φύλλων δεδομένων με την εφαρμογή excel, στη διεξαγωγή απλών στατιστικών δοκιμασιών, στον υπολογισμό βασικών δεικτών περιγραφικής στατιστικής, στο χειρισμό βάσεων δεδομένων με την εφαρμογή access.

Ώρες εκπαίδευσης για κάθε φοιτητή: 91

Εξάμηνο εκπαίδευσης: 1°

ECTS: 3,5