Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος

Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος

To Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματός μας αξιολογήθηκε από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), το Νοέμβριο του 2019.

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου μας αξιολογήθηκε με "ΑΡΙΣΤΑ" και στους δέκα άξονες αξιολόγησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών:

Principle 1: Academic Unit Policy for Quality Assurance
Principle 2: Design and Approval of Programmes
Principle 3: Student- centred Learning, Teaching and Assessment
Principle 4: Student Admission, Progression, Recognition and Certification
Principle 5: Teaching Staff 
Principle 6: Learning Resources and Student Support 
Principle 7: Information Management 
Principle 8: Public Information 
Principle 9: On-going Monitoring and Periodic Internal Review of Programmes
Principle 10: Regular External Evaluation of Undergraduate Programmes

Όπως αναγράφεται στην Απόφαση Πιστοποίησης «το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων» (διάρκεια πιστοποίησης 29/5/2020 έως 28/5/2024).

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της ΑΔΙΠ

Οι αξιολογητές ήσαν οι εξής:

  • Prof. Nikolaos Venizelos (Chair), School of Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden

  • Prof. Konstantinos Pantopoulos, Department of Medicine, McGill University, Montreal, Canada

  • Dr. Dimitra Pappa, Member of the Panhellenic Medical Association, Larissa, Greece