Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Home

Αντικείμενο του μαθήματος: Το μάθημα περιλαμβάνει την παρουσίαση των φυσικών νόμων οι οποίοι διέπουν την μηχανική των ρευστών γενικά και των βιολογικών ρευστών ειδικότερα. Η έμφαση δίνεται στην μηχανική ροής του αίματος στο δίκτυο των αγγείων με την συγκεκριμένη αρχιτεκτονική και τις συγκεκριμένες ιδιότητες των τοιχωμάτων.

Σημαντικό μέρος του περιεχομένου αφορά στην παρουσίαση των τεχνικών μέτρησης των παραμέτρων της ροής (πίεση, ταχύτητα, παροχή) του αίματος. Περιγράφονται οι φυσικοί νόμοι στους οποίους βασίζεται κάθε τεχνική, η πρακτική υλοποίησή της, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της.

Περιεχόμενο μαθήματος: Ιδιότητες ροής των ρευστών, ιδιότητες ροής του αίματος, μηχανικές ιδιότητες αγγείων του ανθρώπου, πίεση κατά μήκος του δικτύου των αγγείων, τεχνικές μέτρησης παραμέτρων ροής αίματος (ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο, τεχνικές Doppler, τεχνικές αραίωσης, πληθυσμογραφία).

Μορφή διδασκαλίας: Σεμιναριακές παρουσιάσεις από ομάδες φοιτητών που εργάζονται υπό τις οδηγίες του υπευθύνου του μαθήματος. Για το σκοπό αυτό ο αριθμός των φοιτητών που επιλέγουν το μάθημα τηρείται σε εύλογα επίπεδα.

Ώρες εκπαίδευσης για κάθε φοιτητή: 26

Εξάμηνο Σπουδών: 2o

ECTS: 2