Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Home

Αντικείμενο του μαθήματος: Η εμβάθυνση στη γνώση θεμάτων σύγχρονων ανατομικών επιστημών οι οποίες αναπτύσσονται με βάση το συνδυασμό Μορφολογικής μελέτης και γνώσεων Κυτταρικής Βιολογίας και Φυσιολογίας μεσω βιβλιογραφικής ανάλυσης πρόσφατης ξενόγλωσσης διεθνούς βιβλιογραφίας.

Περιεχόμενο του μαθήματος: Βιβλιογραφικη ανάλυση θεμάτων των σύγχρονων ανατομικών επιστημών με βάση πρόσφατη ξενόγλωσση διεθνη βιβλιογραφία με στόχο τη συγγραφή μιας εργασίας ανασκόπησης ανα φοιτητη σε ένα θέμα ανάλυσης δομής και λειτουργίας κυττάρων και ιστών. [ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΣΤΕΟΚΥΤΤΑΡΟ-ΔΟΜΗ (ΦΩΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ) ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ].

Μορφή και έκβαση διδασκαλίας: Προσφέρεται στους φοιτητές πρόσφατη και εκτενής ξενόγλωσση διεθνής βιβλιογραφία σε ηλεκτρονική μορφή που αναλύει θέματα σύγχρονων ανατομικών επιστημών σχετικα με τη μορφή και λειτουργία κυττάρων και ιστων. Πραγματοποιείται από τους φοιτητές αναζήτηση πρόσφατης ξενόγλωσσης διεθνούς βιβλιογραφίας σε συνεργασία με τους διδάσκοντες. Διδάσκονται οι βασικές κατευθύνσεις βιβλιογραφικής ανάλυσης και σύνθεσης ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας και η βασική δομή συγγραφής εργασίας ανασκόπησης σε θέματα σύγχρονων ανατομικών επιστημών. Η βιβλιογραφική ανάλυση και η πρόοδος των εργασιών των φοιτητών υλοποιείται με συνεργασία μικρών ομάδων φοιτητών με τους διδάσκοντες σε εβδομαδιαία βάση ανα θεματικές ενότητες.

Μετά το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα εχουν εμβαθύνει τη γνώση τους σχετικα με θέματα σύγχρονων ανατομικών επιστημών, θα μπορουν να πραγματοποιήσουν βιβλιογραφική αναζήτηση εγκυρων πηγών, θα εχουν αποκτήσει τις βάσεις για την ανάλυση και σύνθεση δεδομένων της διεθνους ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας και θα εχουν αποκτήσει τις βάσεις για τη συγγραφή μιας εργασίας ανασκόπησης σε θέματα σύγχρονων ανατομικών επιστημων.

Ώρες εκπαίδευσης για κάθε φοιτητή: 30

Εξάμηνο Σπουδών: 2ο

ECTS: 2