Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Home

Αντικείμενο του μαθήματος: Η επιστήμη της ψυχολογίας. Η ψυχολογία στο χώρο της Ιατρικής επιστήμης. Οργάνωση της προσωπικότητας του ατόμου. Τα εξελικτικά στάδια του ψυχισμού. Παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχολογική εξέλιξη και την ανάπτυξη των γνωσιακών και αντιληπτικών λειτουργιών. Η γενική θεωρία των συστημάτων και ο ρόλος της στην κατανόηση των ψυχικών διεργασιών και των σωματικών λειτουργιών. Γεγονότα ζωής, κοινωνική οργάνωση και λειτουργία. Επιπτώσεις στις ψυχολογικές και σωματικές λειτουργίες του ατόμου.

Περιεχόμενο του μαθήματος:

  • Σύγχρονες νευροφυσιολογικές θεωρίες. Η σύνδεση του βιολογικού με το ψυχολογικό επίπεδο λειτουργίας. Συναισθηματικές εκδηλώσεις, επίδραση του συναισθήματος στο σωματικό επίπεδο. Η έννοια της κρίσης. Ο ρόλος και η σημασία των καταστάσεων κρίσης για την εξέλιξη του οργανισμού. Η ασθένεια σαν κατάσταση κρίσης του οργανισμού.
  • Οι επιπτώσεις των σωματικών νόσων στις ψυχικές λειτουργίες και ο ρόλος των ψυχικών λειτουργιών στην εμφάνιση σωματικών προβλημάτων υγεία (ψυχοσωματικές ασθένειες). Η ψυχολογική συνιστώσα του πόνου. Χρόνιες νόσοι και οι επιπτώσεις τους στη ποιότητα ζωή του ατόμου και της οικογενείας του. Ψυχολογικές αντιδράσεις απέναντι στο τέλος της ζωής. Ανάγκες του αρρώστου τελικού σταδίου. Ο άρρωστος του τελικού σταδίου. Το πρόβλημα της ευθανασίας.
  • Το θεραπευτικό πλαίσιο. Μορφές και επίπεδα επικοινωνίας. Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία. Η θεραπευτική επικοινωνία. Μοντέλα θεραπευτικής επικοινωνίας. Θεραπευτική επικοινωνία και ποιότητα ζωής. Ο ρόλος της θεραπευτικής επικοινωνίας στην φροντίδα του αρρώστου, και η σημασία της για την θεραπευτική συμμόρφωση. Ο ρόλος των ψυχολογικών παρεμβάσεων και της θεραπευτικής επικοινωνίας στην ποιότητα ζωής του αρρώστου.
  • Η επικοινωνία στην θεραπευτική ομάδα. Η ψυχολογική κόπωση στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Παράγοντες που την επηρεάζουν.
  • Ο ρόλος του ειδικού ψυχικής υγείας και η συνεργασία του με τις ιατρικές κλινικές. Οι διασυνδετικές ψυχολογικές παρεμβάσεις στα ιατρικά τμήματα. Οργάνωση ειδικών μονάδων ψυχολογικής παρέμβασης στις ιατρικές κλινικές.

Μορφή και εκβάσεις διδασκαλίας: Η διδασκαλία του μαθήματος κατανέμεται κατά το ήμισυ στο θεωρητικό μέρος για το σύνολο των σπουδαστών και κατά το ήμισυ στο εργαστηριακό μέρος που γίνεται σε ομάδες φοιτητών. Το εργαστηριακό μέρος περιλαμβάνει την άσκηση των σπουδαστών στα διάφορα θεωρητικά αντικείμενα του μαθήματος μέσω οπτικοακουστικού υλικού. Θα μπορέσει να εξοικειωθεί με τα διαφορετικά μοντέλα επικοινωνίας που χαρακτηρίζουν τις θεραπευτικές σχέσεις και των ψυχολογικών προβλημάτων του ασθενούς.

Ο σπουδαστής μετά το τέλος του μαθήματος θα μπορεί να αναγνωρίζει τις ψυχολογικές λειτουργίες και συμπεριφορές που συνδέονται με την ύπαρξη μιας σωματικής ασθένειας και θα είναι επίσης σε θέση να διαχειριστεί τα βασικά θέματα που αφορούν στην θεραπευτική επικοινωνία.

Ώρες εκπαίδευσης για κάθε φοιτητή: 52

Εξάμηνο εκπαίδευσης: 6°

ECTS: 2