Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αντικείμενο του μαθήματος: Ανάπτυξη των κατάλληλων γλωσσικών δεξιοτήτων (λεξιλόγιο & γραμματικο-συντακτικές δομές) για την κατανόηση βασικής ΑΓΓΛΙΚΗΣ/ΓΑΛΛΙΚΗΣ/ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ορολογίας, καθώς και για την κατανόηση και συγγραφή επιστημονικών κειμένων ιατρικού περιεχομένου.

Περιεχόμενο του Μαθήματος: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Η ακαδημαϊκή δομή & οργάνωση του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος - Ιστορία της Ιατρικής – Ορολογία Ανατομικών Όρων - Ιστολογία – Βιοχημεία – Μικροβιολογία – Βιολογία – Φυσιολογία – Πεπτικό Σύστημα – Ιατρική Ηθική & Δεοντολογία – Νευρικό σύστημα & Ενδοκρινείς αδένες - Φαρμακολογία & Ναρκωτικά – Παθολογική Ανατομία & Ανοσολογία – Γενική Χειρουργική – Μυοσκελετικό σύστημα & Ορθοπαιδική ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ: Χρόνοι (Ενεργητική & Παθητική φωνή) – Παράγωγα & Ονοματοποίηση – Προθέσεις – Μετοχές & Γερούνδια – Αναφορικές Προτάσεις – Ρήματα αναφοράς – Τροπικά Ρήματα & Επισχετικές Εκφράσεις. Η ΔΟΜΗ & ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ (Τίτλος, Περίληψη, Μεθοδολογία Έρευνας, Περιγραφή Γραφημάτων, Συζήτηση Αποτελεσμάτων, Βιβλιογραφία).

Μορφή και εκβάσεις διδασκαλίας: Για τη διδασκαλία χρησιμοποιείται εγχειρίδιο (διανέμεται μέσω Ευδόξου) και ψηφιακό, πολυμεσικό υλικό που βρίσκεται στην πλατφόρμα E-course του Παν. Ιωαννίνων. Ανατίθενται ομαδικές εργασίες και δίνεται έμφαση στη χρήση Νέων Τεχνολογιών (παρουσιάσεις power-point, δημιουργία infographics, αναζήτηση σε ηλεκτρ.σώματα κειμένων, κλπ.) για την εξάσκηση των γλωσσικών δεξιοτήτων. Ο τελικός στόχος είναι στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές να έχουν εξοικειωθεί με τη βασική Αγγλική Ιατρική Ορολογία και τις γλωσσικές απαιτήσεις ενός ιατρικού επιστημονικού άρθρου.

Ώρες εκπαίδευσης για κάθε φοιτητή: 26

Εξάμηνο εκπαίδευσης: 1°