Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αντικείμενο του μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές ιατρικής και αυριανούς γιατρούς με τις βασικές αρχές της ιατρικής στατιστικής και μαθηματικών καθώς επίσης τη στατιστική ορολογία και μεθοδολογία που εφαρμόζεται και παρουσιάζεται στη σύγχρονη ιατρικής βιβλιογραφίας (βιβλία, περιοδικά, ίντερνετ κτλ), με απώτερο σκοπό την κριτική ανάγνωσή της.

Περιεχόμενο του Μαθήματος: Διάκριση μεταβλητών , Συνδυαστική και θεωρία πιθανοτήτων, συνεχείς και κατηγορικές κατανομές και ιδιότητες τους, γραμμικά συστήματα και χάος , περιγραφική στατιστική και μετρήσεις στην ιατρική, απλές συγκρίσεις για συνεχείς μεταβλητές, απλές συγκρίσεις για ασυνεχείς/ποιοτικές μεταβλητές, συσχέτιση και γραμμική παλινδρόμηση, λογαριθμιστική παλινδρόμηση, ανάλυση επιβίωσης, στατιστική ανάλυση διαγνωστικών δοκιμασίων

Μορφή και εκβάσεις διδασκαλίας: Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένουμε οι φοιτητές,

  1. Να μπορούν να υπολογίσουν πιθανότητες
  2. Να μπορούν να περιγράψουν μια μεταβλητή χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέτρα θέσης και διασποράς
  3. Να μπορούν να αναγνωρίσουν την κατανομή ενός φυσικού μεγέθους
  4. Να γνωρίζουν ποιος είναι ο κατάλληλος στατιστικός έλεγχος για κάθε τύπο δεδομένων και τις πρoυποθέσεις εφαρμογής τους
  5. Να γνωρίζουν τι είναι η ισχύς ενός στατιστικού τεστ και από τι εξαρτάται
  6. Να μπορούν να ερμηνεύσουν μια p-value
  7. Να μπορούν να υπολογίζουν και να ερμηνεύουν ένα 95% διάστημα εμπιστοσύνης για μέσους, διαφορά μέσων, λόγο κινδύνων και λόγο αναλογιών
  8. Να μπορούν να ερμηνεύσουν το αποτέλεσμα μιας παλινδρόμισης
  9. Να μπορούν να ερμηνεύσουν έναν συντελεστή συσχέτισης
  10. Να μπορούν να ερμηνεύσουν καμπύλες επιβίωσης

Ώρες εκπαίδευσης για κάθε φοιτητή: 39

Εξάμηνο εκπαίδευσης: 1°

ECTS: 3

Το μάθημα στο e-course