Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αντικείμενο του μαθήματος: Η εμπέδωση της αναγκαιότητας μιας ολοκληρωμένης βιο-ψυχο-κοινωνικής προσέγγισης στην διάγνωση και θεραπεία τόσο των σωματικών νοσημάτων όσο και των επονομαζόμενων «λειτουργικών» («ψυχοσωματικών») διαταραχών. Περιλαμβάνει την απόκτηση βασικών γνώσεων του τρόπου με τον οποίο θα πρέπει να προσεγγίζεται ο σωματικά πάσχων ασθενής με ψυχιατρική συννοσηρότητα και των διαγνωστικών εργαλείων με τα οποία θα μπορεί να τεθεί η διάγνωση ψυχιατρικών συνδρόμων που προκαλούν σύγχυση στην κλινική πράξη. Αντικείμενο του μαθήματος είναι επίσης η διδασκαλία των μέσων κατανόησης των αντιδράσεων του ασθενούς και της προσαρμογής του στη σωματική νόσο, του τρόπου με τον οποίο σχετίζεται ο ιατρός με τον ασθενή του, του τρόπου με τον οποίο μεταφέρει ο ιατρός κακά νέα ή που προσεγγίζει τον ασθενή που πονά ή που πεθαίνει, καθώς και της δυναμικής που διέπει την σχέση της παρούσας σωματικής νόσου με το αφήγημα ζωής του ασθενούς.

Περιεχόμενο του Μαθήματος: Η ιστορική εξέλιξη του όρου «Ψυχοσωματική»: Νευροβιολογία, Ψυχανάλυση και Συμβουλευτική-Διασυνδετική Ψυχιατρική (Σ/Δ-Ψ) - Η ψυχιατρική προσέγγιση του σωματικά πάσχοντος ασθενούς - Η ψυχοσωματική στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας - Λειτουργικά σωματικά σύνδρομα & ιατρικώς «ανεξήγητα» συμπτώματα - Ψυχανάλυση και ψυχοσωματική - Οι μηχανισμοί άμυνας του Εγώ - H σχέση γιατρού-ασθενούς: φέρνοντας κακά νέα, ο ασθενής που πεθαίνει, πένθος, μεταβίβαση & αντιμεταβίβαση - Το ψυχοδυναμικό αφήγημα ζωής του ασθενούς με σωματική νόσο - Ψυχολογικές αντιδράσεις στη σωματική νόσο - Προσεγγίζοντας τους νοσηλευόμενους ασθενείς με βάση την προσωπικότητά τους - Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας - Ο σωματικά ασθενής: σύντομη ψυχιατρική εκτίμηση, η κάρτα «τσέπης» ιατρού - Ειδικά θέματα: επιλόχεια κατάθλιψη, ακρωτηριασμός, ο ρόλος του δέρματος στη διαμόρφωση του ψυχισμού - Η Έρευνα στην Ψυχοσωματική.

Μορφή και εκβάσεις διδασκαλίας: Το μάθημα διδάσκεται σε συνδυασμό με ανάθεση εργασιών προς επεξεργασία από τους φοιτητές κατανεμημένες σε 12 θεματολογικές ενότητες, οι οποίες παρουσιάζονται στο τέλος του μαθήματος υπό μορφή μικρού συνεδρίου. Μετά το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να αναγνωρίζουν την ψυχιατρική συμπτωματολογία των σωματικά πασχόντων, τις ψυχολογικές τους αντιδράσεις στη νόσο και τον τρόπο με τον οποίο η σωματική νόσος εντάσσεται στο αφήγημα ζωής του ασθενούς, τα λεγόμενα "λειτουργικά" σύνδρομα και τις σωματοποιητικές διαταραχές και τον τρόπο αντιμετώπισής τους, θα γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται ο σωματικά πάσχων, τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρονται κακά νέα στον ασθενή, τον τρόπο προσέγγισης του ασθενούς που πονά ή που πενθεί ή πεθαίνει, τη δυναμική της σχέσης ιατρού-ασθενούς, καθώς και βασικές αρχές ηθικής και δεοντολογίας και διαστάσεις της έρευνας στην ψυχοσωματική ιατρική, ενώ θα μπορούν να αναζητούν έγκυρη βιβλιογραφική πληροφορία σχετική με το θέμα.

Ώρες εκπαίδευσης για κάθε φοιτητή: 26

Παρέχεται από το 8o Εξάμηνο Σπουδών

ECTS: 2