Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Περιεχόμενο του Μαθήματος: Αναπαραγωγή υγειακού δυναμικού: η εκπαιδευτική στρατηγική 'Μάθηση που Βασίζεται σε Προβλήματα'. Τι είναι υγεία (και τι αρρώστια). Αίτια υγείας και αίτια αρρώστιας. Τι είναι Πολιτική και τι Πολιτική Υγείας. Πόσους γιατρούς χρειάζεται η χώρα. Συστήματα υγείας. Πόσους και ποιους επαγγελματίες υγείας χρειάζεται η χώρα. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και η Πολιτική 'Υγεία για όλους'. Μελέτες Υγειακών Επιπτώσεων (ΜΥΕ). Ο ιδανικός υπουργός υγείας. Διεθνής Υγεία και Υγιεινή.

Μορφή και εκβάσεις διδασκαλίας: Διδασκαλία μικρής ομάδας με την τεχνική Μάθηση που Βασίζεται σε Προβλήματα. Αξιολογείται η ενεργός συμμετοχή καθόλη τη διάρκεια του μαθήματος. Στην τελευταία συνεδρία θα γίνει αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση όλης της ομάδας και του διδάσκοντος.

Οι στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές να:

  • Επιχειρήσουν τεκμηριωμένες απαντήσεις στα προβλήματα
  • Συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων
  • Προετοιμαστούν για τον αυριανό επαγγελματικό τους ρόλο στον τομέα υγείας –ένα πολυεπαγγελματικό περιβάλλον εργασίας που απαιτεί ικανότητα δια βίου μάθησης

Προτεινόμενο σύγγραμα: Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας: Υγεία 21: υγεία για όλους τον 21ο αιώνα. Μετάφραση-επιμέλεια: Γ Δημολιάτης (μετάφραση-επιμέλεια) Εκδόσεις τυπωθήτω Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα 2002

Ώρες εκπαίδευσης για κάθε φοιτητή: 26

Εξάμηνο Σπουδών: 1ο

ECTS: 2

Το μάθημα στο e-course