Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αντικείμενο του μαθήματος: Οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι η κατανόηση βασικών εννοιών στην τεκμηριωμένη ιατρική πρακτική (evidence-based medicine), καθώς και στην αιτιολογία, πρόγνωση, διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία ανθρωπίνων νοσημάτων, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης απέναντι στην ιατρική πληροφορία, οποιασδήποτε πηγής, η δυνατότητα αποτίμησης των διαθέσιμων τεκμηρίων που καθορίζουν την κλινική πρακτική και τη δημόσια υγεία και τροποποίησή τους, και η εξοικείωση με τη μεθοδολογία της έρευνας και ερεθίσματα για ερευνητική δραστηριότητα.

Περιεχόμενο του Μαθήματος: Το μάθημα της Υγιεινής-Επιδημιολογίας ΙΙ, χρησιμοποιώντας το υπόβαθρο που αποκτήθηκε στην Υγιεινή-Επιδημιολογία Ι, εισάγει τον φοιτητή στην τεκμηριωμένη ιατρική πρακτική και στις αρχές μεθοδολογίας της έρευνας. Έτσι, αναπτύσσονται καταρχήν οι βασικές αρχές συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων και πληροφορίας. Θέματα που αναλύονται εκτενώς περιλαμβάνουν πιστοποιητικά θανάτου και γεννήσεων, αρχεία, ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις, εργαστηριακά δεδομένα και βιολογικούς δείκτες. Ακολούθως ο φοιτητής εξοικειώνεται με μεθόδους επαγρύπνησης. Στο επόμενο στάδιο, γίνεται αποτίμηση της πληροφορίας που προέρχεται από βιβλία, ανασκοπήσεις, πρωτότυπες δημοσιεύσεις, συνέδρια, διαφημίσεις, και διαδίκτυο. Στη συνέχεια, ο φοιτητής εισάγεται στις αρχές σχεδιασμού και εκτίμησης της περιγραφικής έρευνας, με ειδική μνεία στην δημογραφία, τις οικολογικές μελέτες, τις αναλύσεις κοόρτης, τις συγχρονικές μελέτες, καθώς και στο σχεδιασμό και την εκτίμηση μελετών ασθενών- μαρτύρων. Έπεται η διδασκαλία των βασικών αρχών σχεδιασμού, ανάλυσης και η εκτίμησης τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών (ΤΚΔ), ενώ παράλληλα ο φοιτητής εξοικειώνεται με την έννοια της μετα-ανάλυσης (αρχές, σχεδιασμός, αξιολόγηση, τυπικά σφάλματα). Σ' αυτό το στάδιο, αναπτύσσονται και θέματα σχετικά με αναλύσεις αποφάσεων, αναλύσεις ποιότητας ζωής, μελέτες κόστους - αποτελεσματικότητας. Τέλος, το μάθημα ολοκληρώνεται με θέματα σχετικά με το επίπεδο υγείας και τις υπηρεσίες υγείας, την έννοια του φορτίου νοσηρότητας, καθώς και παγκόσμιες προβλέψεις για την υγεία στο μέλλον.

Παράλληλα με τη σειρά των θεωρητικών διαλέξεων, ο φοιτητής συμμετέχει σε εργαστηριακές ασκήσεις που σκοπό έχουν να επάγουν τη κατανόηση των κύριων θεματικών ενοτήτων του μαθήματος.

Μορφή και εκβάσεις διδασκαλίας: Το μάθημα διδάσκεται σε συνδυασμό με εργαστηριακή άσκηση σε μικρές ομάδες φοιτητών με προεργασία από το σπίτι και συμμετοχή σε ερευνητικές εργασίες. Η εξέταση γίνεται και ολοκληρώνεται με ερωτήσεις ανάπτυξης και πολλαπλής επιλογής, ανακοίνωση σωστών απαντήσεων για τα θέματα ανάπτυξης και ελεύθερη πρόσβαση στο γραπτό και τη βαθμολόγηση.

Ώρες εκπαίδευσης για κάθε φοιτητή: 91

Εξάμηνο εκπαίδευσης: 6°

ECTS: 4

Το μάθημα στο e-course