Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Πρόγραμμα Σπουδών
Πρόγραμμα σπουδών

 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 εφαρμόστηκε νέο πρόγραμμα σπουδών, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες εξελίξεις της Ιατρικής Επιστήμης με κύριο χαρακτηριστικό την άμεση έκθεση των φοιτητών σε κλινικές γνώσεις και σταδιακή δόμηση κλινικής εμπειρίας που αρχίζει από το πρώτο έτος σπουδών, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει και εστιάζει το γνωστικό ενδιαφέρον προς την κλινική ιατρική στα βασικά μαθήματα.

Το νέο πρόγραμμα σπουδών ακολουθούν όσοι φοιτητές εγγράφησαν ως πρωτοετείς το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και όσοι εγγραφούν ως πρωτοετείς σε επόμενα ακαδημαϊκά έτη.

Οι φοιτητές που το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 εγγράφησαν στο 2ο, 3ο και 4ο έτος μεταβαίνουν στο νέο πρόγραμμα σπουδών στο 4ο έτος σπουδών τους, ενώ για τα πρώτα τρία χρόνια σπουδών ακολουθούν το παλαιό πρόγραμμα σπουδών.

Οι φοιτητές που το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 εγγράφησαν στο 5ο, 6ο έτος ή έχουν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης ακολουθούν εξολοκλήρου το παλαιό πρόγραμμα σπουδών.


Νέο πρόγραμμα σπουδών
(τροποποίηση αριθμού ECTS από 375 σε 360 με απόφαση της Συνέλευσης αριθ. συνεδ. 863α/11-7-2018)
Υποχρεωτικά μαθήματα: 62
Μαθήματα Επιλογής: 9
ECTS: 360

  • Για όλους τους φοιτητές που εγγράφηκαν το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 και εξής (οι οποίοι είχαν ως υποχρέωση για τη λήψη πτυχίου εκτός από τα υποχρεωτικά μαθήματα να εξεταστούν επιτυχώς και σε 9 μαθήματα επιλογής, χωρίς όμως περιορισμό εξαμήνου), όταν θα κάνουν αίτηση πτυχίου, η Γραμματεία υποχρεούται τα 9 αυτά μαθήματα να τα «τοποθετήσει» στα εξάμηνα που πρέπει στην καρτέλα των φοιτητών βάση του τροποποιημένου προγράμματος σπουδών. Σε περίπτωση που οι φοιτητές δεν έχουν δηλώσει και εξεταστεί το συνολικό αριθμό των 9 κατ’ επιλογήν μαθημάτων, από τον Σεπτέμβριο 2018 οφείλουν να δηλώσουν τα εναπομείναντα μαθήματα επιλογής με βάση το τροποποιημένο πρόγραμμα (όπως φαίνεται παρακάτω).
  • Από τον Σεπτέμβριο του ακαδημαϊκού έτους 2018-19 το 1ο έτος θα ακολουθεί αποκλειστικά το παρακάτω τροποποιημένο πρόγραμμα σπουδών.

Μαθήματα επιλογής ανά εξάμηνο σπουδών:

Α΄ εξάμ. 1 ΕΠΙ

Β΄ εξάμ. 0 ΕΠΙ

Γ΄ εξάμ. 0 ΕΠΙ

Δ΄ εξάμ. 1 ΕΠΙ

Ε’ εξάμ. 1 ΕΠΙ

ΣΤ’ εξάμ. 1 ΕΠΙ

Ζ’ εξάμ. 1 ΕΠΙ

Η’ εξάμ. 2 ΕΠΙ

Θ’ εξάμ. 1 ΕΠΙ

Ι’ εξάμ. 1 ΕΠΙ

Αποκλειστικά για τους φοιτητές που έχουν εξεταστεί επιτυχώς έως και τον Σεπτέμβριο 2018 σε μαθήματα επιλογής που δεν αντιστοιχούν στην παραπάνω κατανομή μαθημάτων επιλογής ανά εξάμηνο, αυτά θα κατανεμηθούν στα αντίστοιχα εξάμηνα από την Γραμματεία του Τμήματος.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ

Για τις υποτροφίες και το στεγαστικό επίδομα υπολογίζονται μόνο τα μαθήματα κορμού (υποχρεωτικά) για όλους τους φοιτητές ανεξαρτήτου προγράμματος σπουδών που έχουν εισαχθεί έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Για τους εισαχθέντες 2018-2019 κ.ε. θα υπολογίζονται και τα μαθήματα επιλογής.

  • Οι φοιτητές που θα εισαχθούν το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και μετά θα ακολουθούν το τροποποιημένο πρόγραμμα απόδοσης πιστωτικών μονάδων.
  • Τα έτη που έχουν μαθήματα κλινικής άσκησης με rotation (4ο, 5ο και 6ο ) θα κάνουν δήλωση των μαθημάτων αυτών και στα δύο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό).
  • Η κατανομή των πιστωτικών μονάδων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (ECTS) είναι 30 ανά εξάμηνο και 60 ανά έτος, συνολικά 360 στα έξι έτη φοίτησης

Ο πίνακας με τις πιστωτικές μονάδες ανά μάθημα και εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

Εξαμ.

Κωδικός

Τίτλος

Τύπος Μαθήματος

ΔΜ

Συντ

ECTS

Α

ΙΑΥ110

Ιστορία της Ιατρικής

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

2

1

2

 

ΙΑΥ311

Ιατρική Ηθική, Δεοντολογία, Ιατρική Νομολογία

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

2

1

2

 

ΙΑΥ114

Ιστολογία Ι

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

7

2

8

 

ΙΑΥ115

Εμβρυολογία Ι

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

2

1

3

 

ΙΑΥ104

Ιατρική Χημεία

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

4

2

5

 

ΙΑΥ205

Ιατρικά Μαθηματικά

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

3

1,5

3

 

ΙΑΕ201

Ιατρική Πληροφορική

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

5

1,5

5

 

ΙΑΕ608

Πολιτικές Υγείας

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

 

ΙΑΕ205

Πρώτες βοήθειες στο γενικό πληθυσμό

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

 

ΙΑΕ102

Βιοϊατρική Τεχνολογία  (από το Β εξάμηνο)

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

 

ΙΑΕ106    ή ΙΑΕ107    ή ΙΑΕ107

Αγγλικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

   

Γερμανικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς

       
   

Γαλλικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς

       
   

7 ΥΠ μαθήματα (28 ECTS) και 1 ΕΠ (2 ECTS) αφαιρέθηκε 1 κατ’ επιλογήν

   

Β

ΙΑΥ203

Βιολογία Ι

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

7

2

7

 

ΙΑΥ303

Βιοχημεία Ι

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

6

2

7

 

ΙΑΥ102

Φυσιολογία Ι

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

7

2

7

 

ΙΑΥ200

Ανατομία Ι

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

8

2

7

 

ΙΑΥ213     ή ΙΑΥ214 ή ΙΑΥ215

Αγγλικά για Ιατρικούς Σκοπούς

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

2

1

2

   

Γερμανικά για Ιατρικούς Σκοπούς

       
   

Γαλλικά για Ιατρικούς Σκοπούς

       
   

5 ΥΠ μαθήματα (30  ECTS) 

       

Γ

ΙΑΥ300

Ανατομία ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

8

2

8

 

ΙΑΥ403

Βιοχημεία ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

7

2

7,5

 

ΙΑΥ202

Φυσιολογία ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

7

2

7,5

 

ΙΑΥ304

Βιολογία ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

6

2

7

   

4 ΥΠ μαθήματα (30 ECTS)   

       

Δ

ΙΑΥ204

Ιατρική Φυσική

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

6

2

7

 

ΙΑΥ302

Φυσιολογία ΙΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

7

2

7

 

ΙΑΕ813

Κλινική Χημεία

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

3

1,5

3

 

ΙΑΥ411

Ιστολογία ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

5

2

6

 

ΙΑΥ412

Εμβρυολογία ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

2

1

2

 

ΙΑΥ413

Εισαγωγή στην κλινική ιατρική

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

3

1,5

3

 

ΙΑΕ704

Ιατρική Γενετική στην Κλινική Πράξη, Πρόληψη και Προγενετική διάγνωση

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

 

ΙΑΕ202

Μηχανική Βιολογικών Ρευστών    (από το Β εξάμηνο)

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

 

ΙΑΕ203

Επιλεγμένα θέματα Ανατομίας Ιστολογίας Εμβρυολογίας   (από το Β εξάμηνο)

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

 

ΙΑΕ307

Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική  (από το Γ  εξάμηνο )

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

   

6 ΥΠ μαθήματα (28  ECTS) και 1ΕΠ (2 ECTS)

       

Ε

ΙΑΥ602

Γενική Παθολογική Ανατομία

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

6

2

6

 

ΙΑΥ502

Μικροβιολογία Ι

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

5

2

5

 

ΙΑΥ501

Παθοφυσιολογία Ι

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

6

2

5

 

ΙΑΥ503

Φαρμακολογία Ι

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

5

2

5

 

ΙΑΥ509

Υγιεινή και Επιδημιολογία Ι

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

4

1,5

4

 

ΙΑΥ510

Κλινική Σημειολογία I

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

2

1

3

 

ΙΑΕ504

Εξαρτησιογόνες ουσίες

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

 

ΙΑΕ506

Βασικές Αρχές Φαρμακοκινητικής

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

 

ΙΑΕ512

Ο ρόλος της Ιατρικής Φυσικής στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών με εφαρμογές στην Ιατρική ΚΌΒΕΤΑΙ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

 

ΙΑΕ513

Νευροδιαβιβαστές και Συμπεριφορά

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

 

ΙΑΕ305

Εισαγωγή στη Γενετική μεταφορά στο Ε εξάμηνο (από το Γ εξάμηνο)

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

 

ΙΑΕ408

Εισαγωγή στη βιολογία των βλαστικών κυττάρων (από το Γ εξάμηνο)

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

 

ΙΑΕ509

Επιλεγμένα Θέματα Βιοφυσικής

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

 

ΙΑΕ508

Ακτινοπροστασία στην Ιατρική

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

   

6 ΥΠ μαθήματα (28 ECTS) και  1 ΕΠ (2 ECTS)

       

ΣΤ

ΙΑΥ614

Ειδική Παθολογική Ανατομία

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

6

2

6

 

ΙΑΥ601

Παθοφυσιολογία ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

6

2

5

 

ΙΑΥ605

Φαρμακολογία ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

6

2

5

 

ΙΑΥ609

Υγιεινή και Επιδημιολογία ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

4

1,5

4

 

ΙΑΥ613

Ιατρική Ψυχολογία

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

2

1

2

 

ΙΑΥ603

Μικροβιολογία ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

4

1,5

4

 

ΙΑΥ508

Κλινική Σημειολογία  ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

3

1,5

2

 

ΙΑΕ501

Φαρμακογονιδιωματική

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

 

ΙΑΕ606

Μικροβιολογία και Υγιεινή τροφίμων

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

 

ΙΑΕ803

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

 

ΙΑΕ607

Νοσοκομειακές λοιμώξεις

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

 

ΙΑΕ612

Ψυχιατρική των εξαρτήσεων

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

 

ΙΑΕ613

Επιλεγμένα θέματα τοξικολογίας

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

   

7 ΥΠ μαθήματα (28 ECTS) και  1 ΕΠ (2 ECTS)

       

Ζ

ΙΑΥ704

Ακτινολογία Ι

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

5

2

5

 

ΙΑΥ709

Νοσολογία Ι

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

5

2

4

 

ΙΑΥ702

Χειρουργική Παθολογία Ι

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

5

2

4

 

ΙΑΥ710

Προηγμένες Χειρουργικές Ειδικότητες

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

6

2

5

 

ΙΑΥ911

Πνευμονολογία

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

2

2

5

 

ΙΑΥ905

Οφθαλμολογία

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

2

2

5

 

ΙΑΕ206

Η ενσυναίσθηση στη σχέση γιατρού-ασθενή

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

 

ΙΑΕ711

Μοριακή Ανοσολογία

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

 

ΙΑΕ812

Ανδρολογία

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

 

ΙΑΕΑ02

Ενδοσκόπιση στη Γυναικολογία

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

 

ΙΑΕ709

Ιατρική Ευθύνη

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

 

ΙΑΕ807

Διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές Πυρηνικής Ιατρικής

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

 

ΙΑΕ708

Ρομποτική  Χειρουργική - με Η/Υ υποβοηθούμενες χειρουργικές εφαρμογές

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

 

ΙΑΕ906

Πρόληψη καρδιαγγειακών νόσων

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

   

6 ΥΠ μαθήματα (28 ECTS) και  1 ΕΠ (2 ECTS)

       

Η

ΙΑΥ804

Ακτινολογία ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

5

2

5

 

ΙΑΥ702

Χειρουργικη Παθολογία ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

5

2

5

 

ΙΑΥ808

Νοσολογία ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

5

2

5

 

ΙΑΥΑ11

Καρδιολογία

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

3

2

6

 

ΙΑΥΑ14

Ωτορινολαρυγγολογία

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

3

2

5

 

IAE603

Kλινική Φαρμακολογία

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

 

ΙΑΕ701

Αθλητικές κακώσεις

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

 

ΙΑΕ710

 Βασική και προχωρημένη αντιμετώπιση τραύματος

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

2

2

 

ΙΑΕ805

Ενδοκρινολογία της αναπαραγωγής και της Υπογονιμότητας

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

 

ΙΑΕ801

Μικροχειρουργική

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

 

ΙΑΕ611

Ψυχοσωματική Ιατρική

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

 

ΙΑΕ 806

Μεταμοσχεύσεις οργάνων

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

 

ΙΑΕ511

Πρακτική Άσκηση(από το Ε εξάμηνο)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

2

1

2

   

4 ΥΠ μαθήματα (26 ECTS) και  2 ΕΠ (4 ECTS)

       

Θ

ΙΑΥ903

Φυσιολογικό Παιδί - Εισαγωγή στην Παιδιατρική

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

6

2

10

 

ΙΑΥΒ05

Νευρολογία

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

6

2

6

 

ΙΑΥΒ06

Ψυχιατρική

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

6

2

6

 

ΙΑΥ708

Ορθοπαιδική

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

6

2

6

 

ΙΑΕ920

Επεμβατική Καρδιολογία

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

 

ΙΑΕ919

Θεραπεία Πόνου

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

 

ΙΑΕ921

Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

 

ΙΑΕ923

Παιδοοφθαλμολογία

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

 

ΙΑΕ924

Παθολογική Ογκολογία (Νέο μάθημα και κωδικός)

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

 

ΙΑΕ925

Φροντιστηριακά μαθήματα γαστρεντερολογίας - ηπατολογίας  (Νέο μάθημα και κωδικός)

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

   

5 ΥΠ μαθήματα (28 ECTS) και  1 ΕΠ (2 ECTS)

       

Ι

ΙΑΥ914

Εντατική θεραπεία

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

5

2

5

 

ΙΑΕ902

Αναισθησιολογία

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

5

2

5

 

ΙΑΥ705

Ουρολογία

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

5

2

5

 

ΙΑΥΑ12

Δερματολογία

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

5

2

5

 

ΙΑΥ913

Εισαγωγή στη Μαιευτική και Γυναικολογία

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

4

2

8

 

ΙΑΕΑ09

Μεταβολικά Νοσήματα

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

 

ΙΑΕ905

Λευχαιμίες

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

 

ΙΑΕΑ13

Εξελίξεις στην εντατική θεραπεία

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

 

ΙΑΕΑ15

Γναθοπροσωπική

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

 

ΙΑΕ918

Εφηβική Ιατρική

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

 

ΙΑΕ917

Γυναικολογική ογκολογία

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

 

ΙΑΕΑ11

Ενδοκρινολογία και Διαβήτης

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

 

ΙΑΕΑ16

Περιεγχειρητική Υπερηχοκαρδιογραφία

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

1

2

   

5 ΥΠ μαθήματα (28 ECTS) και  1 ΕΠ (2 ECTS)

       

Κ

ΙΑΥΒ07

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

3

1,5

3

 

ΙΑΥ807

Γενική Ιατρική

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

4

2

4

 

ΙΑΥΒ01

Παθολογία

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

6

2

13

 

ΙΑΥΒ04

Μαιευτική και Γυναικολογία

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

5

2

10

   

4 ΥΠ μαθήματα (30 ECTS)

       

Λ

ΙΑΥΒ02

Χειρουργική

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

6

2

13

 

ΙΑΥΒ03

Παιδιατρική

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

6

2

13

 

ΙΑΥ908

Ιατροδικαστική

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

4

2

4

   

3 ΥΠ μαθήματα (30 ECTS)

       
             
             

 

Ο παρακάτω πίνακας βρίσκεται υπό κατασκευή. Προσωρινά αγνοήστε τον.

 

ΚωδικόςΜάθημαΕξάμηνοΤύποςΔιδακτικές ΜονάδεςECTSΠαρατηρήσεις
ΙΑΥ110Ιστορία της ΙατρικήςΑΥποχρεωτικό22
ΙΑΥ114Ιστολογία ΙΑΥποχρεωτικό77
ΙΑΥ115Εμβρυολογία ΙΑΥποχρεωτικό22
ΙΑΥ311Ηθική και ΔεοντολογίαΑΥποχρεωτικό22
ΙΑΥ104Ιατρική ΧημείαΑΥποχρεωτικό4,54,5
ΙΑΥ205Ιατρικά ΜαθηματικάΑΥποχρεωτικό33
ΙΑΕ201Ιατρική ΠληροφορικήΑΥποχρεωτικό3,53,5
ΙΑΕ105Φιλοσοφία και ΙατρικήΑΕπιλογής22
ΙΑΕ106Αγγλικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς ΙΑΕπιλογής22
ΙΑΕ107Γερμανικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς ΙΑΕπιλογής22
ΙΑΕ108Γαλλικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς ΙΑΕπιλογής22
ΙΑΕ608Πολιτικές ΥγείαςΑΕπιλογής22
ΙΑΥ203Βιολογία ΙΒΥποχρεωτικό77
ΙΑΥ303Βιοχημεία ΙΒΥποχρεωτικό66
ΙΑΥ102Φυσιολογία Ι ΒΥποχρεωτικό77
ΙΑΥ200Ανατομία Ι ΒΥποχρεωτικό88
ΙΑΥ213Αγγλικά για Ιατρικούς σκοπούς ΙΙΒΥποχρεωτικό22
ΙΑΥ214Γερμανικά για Ιατρικούς σκοπούς ΙΙΒΥποχρεωτικό22
ΙΑΥ215Γαλλικά για Ιατρικούς σκοπούς ΙΙΒΥποχρεωτικό22
ΙΑΕ202Μηχανική Βιολογικών ΡευστώνΒΕπιλογής22
ΙΑΕ102Βιοϊατρική Τεχνολογία ΒΕπιλογής22
ΙΑΕ203Επιλεγόμενα Μαθήματα Ανατομίας-Ιστολογίας-ΕμβρυολογίαςΒΕπιλογής22
ΙΑΕ205Πρώτες βοήθειεςΑΕπιλογής22
ΙΑΥ300Ανατομία ΙΙΓΥποχρεωτικό88
ΙΑΥ403Βιοχημεία ΙΙΓΥποχρεωτικό77
ΙΑΥ202Φυσιολογία ΙΙΓΥποχρεωτικό77
ΙΑΥ304Βιολογία ΙΙΓΥποχρεωτικό66
ΙΑΕ305Εισαγωγή στη ΓενετικήΓΕπιλογής22
ΙΑΕ307Εισαγωγή στη ΒιοπληροφορικήΓΕπιλογής22
ΙΑΥ204Ιατρική Φυσική ΔΥποχρεωτικό6.56,5
ΙΑΥ302Φυσιολογία ΙΙΙΔΥποχρεωτικό6.56,5
ΙΑΥ411Ιστολογία ΙΙΔΥποχρεωτικό55
ΙΑΥ412Εμβρυολογία ΙΙΔΥποχρεωτικό22
ΙΑΕ813Κλινική ΧημείαΔΥποχρεωτικό33
ΙΑΥ413Εισαγωγή στην Κλινική ΙατρικήΔΥποχρεωτικό33
ΙΑΕ406Βιοτεχνολογία - Μοριακές ΑσθένειεςΔΕπιλογής22
ΙΑΕ704Ιατρική Γενετική στην Κλινική πράξη, Πρόληψη & Προγεν.ΔιάγνωσηΔΕπιλογής22
ΙΑΕ507Περιβαλλοντική Φυσιολογία & Εισαγ.στην Περιβαλλοντική ΙατρικήΕΕπιλογής22
ΙΑΕ204Εισαγωγή στη θεωρία Βλαστικών Συστημάτων & στις Εφαρμαρμογές τους στη Φυσιολογία του ΑνθρώπουΔΕπιλογής22
ΙΑΕ407Από το Γονιδίωμα στην ΕξέλιξηΔΕπιλογής22
ΙΑΕ408Εισαγωγή στη Βιολογία των Βλαστικών κυττάρωνΓΕπιλογής22
ΙΑΕ306Ελεύθερες Ρίζες: Βιοχημεία & Παθολογική ΒιοχημείαΔΕπιλογής22
ΙΑΥ602Γενική Παθολογική ΑνατομίαΕΥποχρεωτικό77
ΙΑΥ502Ιατρική Μικροβιολογία ΙΕΥποχρεωτικό55
ΙΑΥ501Παθοφυσιολογία ΙΕΥποχρεωτικό66
ΙΑΥ503Φαρμακολογία ΙΕΥποχρεωτικό55
ΙΑΥ509Υγιεινή & Επιδημιολογία Ι ΕΥποχρεωτικό44
ΙΑΥ510Κλινική ΣημειολογίαΕΥποχρεωτικό22
ΙΑΕ504Εξαρτησιογόνες Ουσίες - ΝαρκωτικάΕΕπιλογής22
ΙΑΕ512Ο ρόλος της Ιατρικής Φυσικής νέων τεχνολογιών με εφαρμογές στην ΙατρικήΕΕπιλογής22
ΙΑΕ501ΦαρμακογονιδιωματικήΣΤΕπιλογής22
ΙΑΕ506Βασικές Αρχές Φαρμακοκινητικής ΕΕπιλογής22
ΙΑΕ513Νευροδιαβιβαστές & ΣυμπεριφοράΕΕπιλογής22
ΙΑΕ503Ανάπτυξη Νέων ΦαρμάκωνΕΕπιλογής22
ΙΑΕ508Ακτινοπροστασία στην ΙατρικήΕΕπιλογής22
ΙΑΥ614Ειδική Παθολογική ΑνατομίαΣΤΥποχρεωτικό66
ΙΑΥ601Παθοφυσιολογία ΙΙΣΤΥποχρεωτικό66
ΙΑΥ605Φαρμακολογία ΙΙΣΤΥποχρεωτικό66
ΙΑΥ508Χειρουργική & Παθολογική ΣημειολογίαΣΤΥποχρεωτικό33
ΙΑΥ609Υγιεινή & Επιδημιολογία ΙΙΣΤΥποχρεωτικό44
ΙΑΥ613Ιατρική Ψυχολογία ΣΤΥποχρεωτικό22
ΙΑΥ603Ιατρική Μικροβιολογία ΙΙΣΤΥποχρεωτικό44
ΙΑΕ606Μικροβιολογία και Υγιεινή τροφίμωνΣΤΕπιλογής22
ΙΑΕ803Ακτινοθεραπευτική ΟγκολογίαΣΤΕπιλογής22
ΙΑΕ607Νοσοκομειακές ΛοιμώξειςΣΤΕπιλογής22
ΙΑΕ603Θέματα Κλινικής ΦαρμακολογίαςΗΕπιλογής22
ΙΑΥ704Ακτινολογία Ι ΖΥποχρεωτικό55
ΙΑΥ709Νοσολογία ΙΖΥποχρεωτικό5,55,5
ΙΑΥ702Χειρουργική Παθολογία ΙΖΥποχρεωτικό55
ΙΑΥ710Προηγμένες Χειρουργικές ΕιδικότητεςΖ+ΗΥποχρεωτικό66
ΙΑΥ911ΠνευμονολογίαΖ+ΗΥποχρεωτικό55
ΙΑΥΑ11Καρδιολογία Ζ+ΗΥποχρεωτικό66
ΙΑΥ905ΟφθαλμολογίαΖ+ΗΥποχρεωτικό55
ΙΑΥΑ14ΩτορινολαρυγγολογίαΖ+ΗΥποχρεωτικό55
ΙΑΕ711Μοριακή Ανοσολογία ΖΕπιλογής22
ΙΑΕ812Ανδρολογία ΖΕπιλογής22
ΙΑΕΑ02Ενδοσκόπηση στη ΓυναικολογίαΖΕπιλογής22
ΙΑΕ709Ιατρική ΕυθύνηΖΕπιλογής22
ΙΑΕ807Διαγνωστικές & Θεραπευτικές Εφαρμογές Πυρηνικής ΙατρικήςΖΕπιλογής22
ΙΑΕ708Ρομποτική Χειρουργική - Με Η/Υ υποβοηθούμενες Χειρουργικές ΕφαρμογέςΖΕπιλογής22
ΙΑΕ906Πρόληψη καρδιαγγειακών ΝόσωνΖΕπιλογής22
ΙΑΕ206Η ενσυναίσθηση στη σχέση γιατρού-ασθενήΖΕπιλογής22
ΙΑΥ804Ακτινολογία ΙΙ ΗΥποχρεωτικό55
ΙΑΥ808Νοσολογία ΙΙΗΥποχρεωτικό5.55.5
ΙΑΥ802Χειρουργική Παθολογία ΙΙΗΥποχρεωτικό55
ΙΑΕ701Αθλητικές ΚακώσειςΗΕπιλογής22
ΙΑΕ710Βασική & Προχωρημένη Αντιμετώπιση ΤραύματοςΗΕπιλογής22
ΙΑΕ805Ενδοκρινολογία της Αναπαραγωγής & της ΥπογονιμότηταςΗΕπιλογής22
ΙΑΕ801ΜικροχειρουργικήΗΕπιλογής22
ΙΑΕ611Ψυχοσωματική ΙατρικήΗΕπιλογής22
ΙΑΕ806Μεταμοσχεύσεις Συμπαγών ΟργάνωνΗΕπιλογής22
ΙΑΥ903Φυσιολογικό Παιδί - Εισαγωγή στην ΠαιδιατρικήΘ+ΙΥποχρεωτικό1111
ΙΑΥ913Εισαγωγή στη Μαιευτική & Γυναικολογία Θ+ΙΥποχρεωτικό88
ΙΑΥΒ05ΝευρολογίαΘ+ΙΥποχρεωτικό66
ΙΑΥΒ06ΨυχιατρικήΘ+ΙΥποχρεωτικό66
ΙΑΥ705ΟυρολογίαΘ+ΙΥποχρεωτικό55
ΙΑΥ708ΟρθοπαιδικήΘ+ΙΥποχρεωτικό55
ΙΑΥΑ12ΔερματολογίαΘ+ΙΥποχρεωτικό55
ΙΑΕ902ΑναισθησιολογίαΘΥποχρεωτικό55
ΙΑΕ907Επεμβατική ΚαρδιολογίαΘΕπιλογής22
Παιδο-οφθαλμολογίαΘΕπιλογής22
ΙΑΕ920Αγγειολογία-ΑγγειοχειρουργικήΘΕπιλογής22
ΙΑΕ919Θεραπεία ΠόνουΘΕπιλογής22
ΙΑΕ921Φυσική Ιατρική & ΑποκατάστασηΘΕπιλογής22
ΙΑΥΒ07Εντατική ΘεραπείαΙΥποχρεωτικό55
ΙΑΕΑ09Μεταβολικά ΝοσήματαΙΕπιλογής22
ΙΑΕ905ΛευχαιμίεςΙΕπιλογής22
ΙΑΕΑ11Ενδοκρινολογία & ΔιαβήτηςΙΕπιλογής22
ΙΑΕΑ13Εξελίξεις στην Εντατική Θεραπεία ΙΕπιλογής22
ΙΑΕΑ15ΓναθοπροσωπικήΙΕπιλογής22
ΙΑΕΑ16Περιεγχειρητική ΥπερηχοκαρδιογραφίαΙΕπιλογής22
ΙΑΕ918Εφηβική Ιατρική ΙΕπιλογής22
ΙΑΕ917Γυναικολογική ΟγκολογίαΙΕπιλογής22
ΙΑΥ807Γενική ΙατρικήΚ+ΛΥποχρεωτικό66
ΙΑΥΒ01ΠαθολογίαΚ+ΛΥποχρεωτικό1515
ΙΑΥΒ02Χειρουργική Κ+ΛΥποχρεωτικό1515
ΙΑΥΒ04Μαιευτική & Γυναικολογία Κ+ΛΥποχρεωτικό1212
ΙΑΥΒ03ΠαιδιατρικήΚ+ΛΥποχρεωτικό1717
ΙΑΥΒ07Μονάδα Εντατικής ΘεραπείαςΚ+ΛΥποχρεωτικό33
ΙΑΥ908ΙατροδικαστικήΛΥποχρεωτικό55
Επιλεγμένα Θέματα ΤοξικολογίαςΣΤΕπιλογής2
Ψυχιατρική των εξαρτήσεωνΣΤΕπιλογής2

 

 

Μεταβατικό πρόγραμμα σπουδών
Υποχρεωτικά μαθήματα: 58
Μαθήματα Επιλογής: 9
ECTS: 370

Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Τύπος Διδακτικές Μονάδες ECTS Παρατηρήσεις
             
ΙΑΥ205 Ιατρικά Μαθηματικά-Βιοστατιστική Α Υποχρεωτικό 1 4  
ΙΑΥ110 Ιστορία της Ιατρικής Α Υποχρεωτικό 1 2  
ΙΑΥ104 Ιατρική Χημεία Α Υποχρεωτικό 1 11  
ΙΑΥ109 Ιστολογία Ι-Εμβρυολογία Ι Α Υποχρεωτικό 1 12  
ΙΑΥ111 Αγγλικά I Α Υποχρεωτικό 1 1  
ΙΑΥ113 Γερμανικά I Α Υποχρεωτικό 1 1  
ΙΑΥ200 Ανατομία Ι Β Υποχρεωτικό 1 8  
ΙΑΥ303 Βιοχημεία Ι Β Υποχρεωτικό 1 8  
ΙΑΕ201 Ιατρική Πληροφορική B Υποχρεωτικό 1 5  
ΙΑΥ102 Φυσιολογία Ι Β Υποχρεωτικό 1 7  
ΙΑΥ210 Αγγλικά IΙ B Υποχρεωτικό 1 1  
ΙΑΥ212 Γερμανικά IΙ B Υποχρεωτικό 1 1  
ΙΑΕ204 Εισαγωγή στις Θεωρίες των Βιολογικών Συστημάτων και τις Εφαρμογές τους στη Φυσιολογία του Ανθρώπου B Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ102 Βιοιατρική Τεχνολογία Β Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ202 Μηχανική Βιολογικών Ρευστών Β Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ203 Επιλεγόμενα Μαθήματα Ανατομίας-Ιστολογίας -Εμβρυολογίας Β Επιλογής 1 1  
ΙΑΥ300 Ανατομία ΙΙ Γ Υποχρεωτικό 1 8  
ΙΑΥ203 Βιολογία Ι Γ Υποχρεωτικό 1 6  
ΙΑΥ403 Βιοχημεία ΙΙ Γ Υποχρεωτικό 1 7,5  
ΙΑΥ202 Φυσιολογία ΙΙ Γ Υποχρεωτικό 1 6,5  
ΙΑΥ311 Ιατρική Ηθική,Δεοντολογία,Ιατρική Νομολογία Γ Υποχρεωτικό 1 1  
ΙΑΕ305 Εισαγωγή στη Γενετική του Ανθρώπου Γ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ307 Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική Γ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ306 Ελεύθερες Ρίζες: Βιοχημεία & Παθολογική Βιοχημεία Γ Επιλογής 1 1  
ΙΑΥ304 Βιολογία ΙΙ Δ Υποχρεωτικό 1 5,5  
ΙΑΥ302 Φυσιολογία ΙΙΙ Δ Υποχρεωτικό 1 5,5  
ΙΑΥ204 Ιατρική Φυσική Δ Υποχρεωτικό 1 6,5  
ΙΑΥ400 Ιστολογία ΙΙ-Εμβρυολογία ΙΙ Δ Υποχρεωτικό 1 6,5  
ΙΑΥ502 Μικροβιολογία Ι Δ Υποχρεωτικό 1 5  
ΙΑΕ408 Εισαγωγή στη Βιολογία των Βλαστικών κυττάρων Δ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ406 Μοριακές Ασθένειες Δ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ407 Από το Γονιδίωμα στο Πρωτέωμα Δ Επιλογής 1 1  
ΙΑΥ501 Παθοφυσιολογία Ι Ε Υποχρεωτικό 1 5  
ΙΑΥ503 Φαρμακολογία Ι Ε Υποχρεωτικό 1 7  
ΙΑΥ602 Γενική Παθολογική Ανατομική Ε Υποχρεωτικό 1 5  
ΙΑΥ509 Υγιεινή & Επιδημιολογία Ι Ε Υποχρεωτικό 1 6  
ΙΑΥ603 Μικροβιολογία ΙI Ε Υποχρεωτικό 1 6  
ΙΑΕ503 Αναπτυξη νέων Φαρμάκων Ε Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ504 Ναρκωτικά Ε Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ506 Αρχές Φαρμακοκινητικής Ε Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ507 Περιβαλλοντική Φυσιολογία & Εισαγ.στην Περιβαλλοντική Ιατρική Ε Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ508 Ακτινοπροστασία στην Ιατρική Ε Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ509 Επιλεγμένα θέματα Βιοφυσικής Ε Επιλογής 1 1  
  Μοριακή Ιστοπαθολογία Καρκίνου Ε Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ511 Πρακτική Άσκηση Ε Επιλογής 1 1  
ΙΑΥ601 Παθοφυσιολογία ΙΙ ΣΤ Υποχρεωτικό 1 7  
ΙΑΥ508 Χειρουργική/ Παθολογική Σημειολογία ΣΤ Υποχρεωτικό 1 4  
ΙΑΥ605 Φαρμακολογία ΙΙ ΣΤ Υποχρεωτικό 1 5  
ΙΑΥ613 Ιατρική Ψυχολογία ΣΤ Υποχρεωτικό 1 2  
ΙΑΥ609 Υγιεινή & Επιδημιολογία ΙΙ ΣΤ Υποχρεωτικό 1 6  
ΙΑΥ614 Ειδική Παθολογική Ανατομική ΣΤ Υποχρεωτικό 1 5  
ΙΑΕ813 Κλινική Χημεία ΣΤ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ607 Νοσοκομειακές Λοιμώξεις ΣΤ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ606 Μικροβιολογία και Υγιεινή τροφίμων ΣΤ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ603 Κλινική Φαρμακολογία ΣΤ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ807 Διαγνωστικές & Θεραπευτικές Εφαρμογές Πυρηνικής Ιατρικής ΣΤ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ611 Ψυχοσωματική ΣΤ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ608 Πολιτικές Υγείας ΣΤ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ803 Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία ΣΤ Επιλογής 1 1  
ΙΑΥ704 Ακτινολογία Ι Ζ Υποχρεωτικό 5 5  
ΙΑΥ709 Νοσολογία Ι Ζ Υποχρεωτικό 5,5 5,5  
ΙΑΥ702 Χειρουργική Παθολογία Ι Ζ Υποχρεωτικό 5 5  
ΙΑΥ710 Προηγμένες Χειρουργικές Ειδικότητες Ζ+Η Υποχρεωτικό 6 6  
ΙΑΥ911 Πνευμονολογία Ζ+Η Υποχρεωτικό 5 5  
ΙΑΥΑ11 Καρδιολογία Ζ+Η Υποχρεωτικό 6 6  
ΙΑΥ905 Οφθαλμολογία Ζ+Η Υποχρεωτικό 5 5  
ΙΑΥΑ14 ΩΡΛ Ζ+Η Υποχρεωτικό 5 5  
ΙΑΕ711 Μοριακή Ανοσολογία Ζ Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ812 Ανδρολογία Ζ Επιλογής 2 2  
ΙΑΕΑ02 Ενδοσκόπηση στη Γυναικολογία Ζ Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ709 Ιατρική Ευθύνη Ζ Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ807 Διαγνωστικές & Θεραπευτικές Εφαρμογές Πυρηνικής Ιατρικής Ζ Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ708 Ρομποτική Χειρουργική-Με Η/Υ υποβοηθούμενες Χειρουργικές Εφαρμογές Ζ Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ906 Προληψη καρδιαγγειακών Νόσων Ζ Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ206 Η ενσυναίσθηση στη σχέση γιατρού-ασθενή Ζ Επιλογής 2 2 δεν εχει υποβληθεί
ΙΑΥ804 Ακτινολογία ΙΙ Η Υποχρεωτικό 5 5  
ΙΑΥ701 Νοσολογία ΙΙ Η Υποχρεωτικό 5.5 5.5  
ΙΑΥ802 Χειρουργική Παθολογία ΙΙ Η Υποχρεωτικό 5 5  
ΙΑΕ701 Αθλητικές Κακώσεις Η Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ710 Βασική & Προχωρημένη αντιμετώπιση Τραυματος Η Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ805 Ενδοκρινολογία της Αναπαραγωγής & της Υπογονιμότητας Η Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ801 Μικροχειρουργική Η Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ611 Ψυχοσωματική Ιατρική Η Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ806 Μεταμοσχεύσεις Οργάνων Η Επιλογής 2 2  
ΙΑΥ903 Φυσιολογικό Παιδί- Εισαγωγή στην Παιδιατρική Θ+Ι Υποχρεωτικό 11 11  
ΙΑΥ913 Εισαγωγή στη Μαιευτική & Γυναικολογία Θ+Ι Υποχρεωτικό 8 8  
ΙΑΥΒ05 Νευρολογία Θ+Ι Υποχρεωτικό 6 6  
ΙΑΥΒ06 Ψυχιατρική Θ+Ι Υποχρεωτικό 6 6  
ΙΑΥ705 Ουρολογία Θ+Ι Υποχρεωτικό 5 5  
ΙΑΥ708 Ορθοπαιδική Θ+Ι Υποχρεωτικό 5 5  
ΙΑΥΑ12 Δερματολογία Θ+Ι Υποχρεωτικό 5 5  
ΙΑΕ902 Αναισθησιολογία Θ Υποχρεωτικό 5 5  
ΙΑΕ907 Επεμβατική Καρδιολογία Θ Επιλογής 2 2  
  Παιδοοφθαλμολογία Θ Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ920 Αγγειολογία-Αγγειοχειρουργική Θ Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ919 Θεραπεία Πόνου Θ Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ921 Φυσική Ιατρική & Αποκατάσταση Θ Επιλογής 2 2  
ΙΑΥΒ07 Εντατική Θεραπεία Ι Υποχρεωτικό 5 5  
ΙΑΕΑ09 Μεταβολικά Νοσήματα Ι Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ905 Λευχαιμίες Ι Επιλογής 2 2  
  Ενδοκρινολογία & Διαβήτης Ι Επιλογής 2 2  
ΙΑΕΑ13 Εξελίξεις στην Εντατική Θεραπεία Ι Επιλογής 2 2  
ΙΑΕΑ15 Γναθοπροσωπική Ι Επιλογής 2 2  
  Περιεγχειρητική Υπερηχοκαρδιογραφία Ι Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ918 Εφηβική Ιατρική Ι Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ917 Γυναικολογική Ογκολογία Ι Επιλογής 2 2  
ΙΑΥ807 Γενική Ιατρική Κ Υποχρεωτικό 6 6  
ΙΑΥΒ01 Παθολογία Κ+Λ Υποχρεωτικό 15 15  
ΙΑΥΒ02 Χειρουργική Κ+Λ Υποχρεωτικό 15 15  
ΙΑΥΒ04 Μαιευτική & Γυναικολογία Κ+Λ Υποχρεωτικό 12 12  
ΙΑΥΒ03 Παιδιατρική Κ+Λ Υποχρεωτικό 17 17  
ΙΑΥΒ07 Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Κ+Λ Υποχρεωτικό 3 3  
ΙΑΥ908 Ιατροδικαστική Λ Υποχρεωτικό 5 5  

 

 

Πρόγραμμα σπουδών 2007 - 2008
Υποχρεωτικά μαθήματα: 53
Μαθήματα Επιλογής: 9
ECTS: 360

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2007-2008

Δείτε σε μορφή PDF το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών

Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Τύπος Διδακτικές Μονάδες ECTS ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
             
ΙΑΥ205 Ιατρικά Μαθηματικά-Βιοστατιστική Α Υποχρεωτικό 1 4  
ΙΑΥ110 Ιστορία της Ιατρικής Α Υποχρεωτικό 1 2  
ΙΑΥ104 Ιατρική Χημεία Α Υποχρεωτικό 1 11  
ΙΑΥ109 Ιστολογία Ι-Εμβρυολογία Ι Α Υποχρεωτικό 1 12  
ΙΑΥ111 Αγγλικά I Α Υποχρεωτικό 1 1  
ΙΑΥ113 Γερμανικά I Α Υποχρεωτικό 1 1  
ΙΑΥ200 Ανατομία Ι Β Υποχρεωτικό 1 8  
ΙΑΥ303 Βιοχημεία Ι Β Υποχρεωτικό 1 8  
ΙΑΕ201 Ιατρική Πληροφορική Β Υποχρεωτικό 1 5  
ΙΑΥ102 Φυσιολογία Ι Β Υποχρεωτικό 1 7  
ΙΑΥ210 Αγγλικά IΙ Β Υποχρεωτικό 1 1  
ΙΑΥ212 Γερμανικά IΙ Β Υποχρεωτικό 1 1  
ΙΑΕ204 Εισαγωγή στις Θεωρίες των Βιολογικών Συστημάτων και τις Εφαρμογές τους στη Φυσιολογία του Ανθρώπου Β Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ102 Βιοιατρική Τεχνολογία Β Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ202 Μηχανική Βιολογικών Ρευστών Β Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ203 Επιλεγόμενα Μαθήματα Ανατομίας-Ιστολογίας -Εμβρυολογίας Β Επιλογής 1 1  
ΙΑΥ300 Ανατομία ΙΙ Γ Υποχρεωτικό 1 8  
ΙΑΥ203 Βιολογία Ι Γ Υποχρεωτικό 1 6  
ΙΑΥ403 Βιοχημεία ΙΙ Γ Υποχρεωτικό 1 7,5  
ΙΑΥ202 Φυσιολογία ΙΙ Γ Υποχρεωτικό 1 6,5  
ΙΑΥ311 Ιατρική Ηθική,Δεοντολογία,Ιατρική Νομολογία Γ Υποχρεωτικό 1 1  
ΙΑΕ305 Εισαγωγή στη Γενετική του Ανθρώπου Γ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ307 Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική Γ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ306 Ελεύθερες Ρίζες: Βιοχημεία & Παθολογική Βιοχημεία Γ Επιλογής 1 1  
ΙΑΥ304 Βιολογία ΙΙ Δ Υποχρεωτικό 1 5,5  
ΙΑΥ302 Φυσιολογία ΙΙΙ Δ Υποχρεωτικό 1 5,5  
ΙΑΥ204 Ιατρική Φυσική Δ Υποχρεωτικό 1 6,5  
ΙΑΥ400 Ιστολογία ΙΙ-Εμβρυολογία ΙΙ Δ Υποχρεωτικό 1 6,5  
ΙΑΥ502 Μικροβιολογία Ι Δ Υποχρεωτικό 1 5  
ΙΑΕ408 Εισαγωγή στη Βιολογία των Βλαστικών κυττάρων Δ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ406 Μοριακές Ασθένειες Δ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ407 Από το Γονιδίωμα στο Πρωτέωμα Δ Επιλογής 1 1  
ΙΑΥ501 Παθοφυσιολογία Ι Ε Υποχρεωτικό 1 5  
ΙΑΥ503 Φαρμακολογία Ι Ε Υποχρεωτικό 1 7  
ΙΑΥ602 Γενική Παθολογική Ανατομική Ε Υποχρεωτικό 1 5  
ΙΑΥ509 Υγιεινή & Επιδημιολογία Ι Ε Υποχρεωτικό 1 6  
ΙΑΥ603 Μικροβιολογία ΙI Ε Υποχρεωτικό 1 6  
ΙΑΕ503 Αναπτυξη νέων Φαρμάκων Ε Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ504 Ναρκωτικά Ε Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ506 Αρχές Φαρμακοκινητικής Ε Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ507 Περιβαλλοντική Φυσιολογία & Εισαγ.στην Περιβαλλοντική Ιατρική Ε Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ508 Ακτινοπροστασία στην Ιατρική Ε Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ509 Επιλεγμένα θέματα Βιοφυσικής Ε Επιλογής 1 1  
  Μοριακή Ιστοπαθολογία Καρκίνου Ε Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ511 Πρακτική Άσκηση Ε Επιλογής 1 1  
ΙΑΥ601 Παθοφυσιολογία ΙΙ ΣΤ Υποχρεωτικό 1 7  
ΙΑΥ508 Χειρουργική/ Παθολογική Σημειολογία ΣΤ Υποχρεωτικό 1 4  
ΙΑΥ605 Φαρμακολογία ΙΙ ΣΤ Υποχρεωτικό 1 5  
ΙΑΥ613 Ιατρική Ψυχολογία ΣΤ Υποχρεωτικό 1 2  
ΙΑΥ609 Υγιεινή & Επιδημιολογία ΙΙ ΣΤ Υποχρεωτικό 1 6  
ΙΑΥ614 Ειδική Παθολογική Ανατομική ΣΤ Υποχρεωτικό 1 5  
ΙΑΕ813 Κλινική Χημεία ΣΤ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ607 Νοσοκομειακές Λοιμώξεις ΣΤ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ606 Μικροβιολογία και Υγιεινή τροφίμων ΣΤ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ501 Φαρμακογονιδιωματική ΣΤ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ603 Κλινική Φαρμακολογία ΣΤ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ807 Διαγνωστικές & Θεραπευτικές Εφαρμογές Πυρηνικής Ιατρικής ΣΤ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ611 Ψυχοσωματική ΣΤ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ608 Πολιτικές Υγείας ΣΤ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ803 Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία ΣΤ Επιλογής 1 1  
ΙΑΥ702 Χειρουργική Παθολογία Ι Ζ Υποχρεωτικό 1 4,5  
ΙΑΥ801 Νοσολογία Ζ Υποχρεωτικό 1 4,5  
ΙΑΥ704 Ακτινολογία Ι Ζ Υποχρεωτικό 1 4  
ΙΑΕ906 Προληψη καρδιαγγειακών Νόσων Ζ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ708 Ρομποτική Χειρουργική και χρήση του Η/Υ στη Σύγχρονη Ιατρική Ζ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ709 Ιατρική Ευθύνη Ζ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ710 Βασική & Προχωρημένη Αντιμετώπιση Τραυματος Ζ Επιλογής 1 1  
ΙΑΥ802 Χειρουργική Παθολογία ΙΙ Η Υποχρεωτικό 1 5,5  
ΙΑΥΑ14 ΩΡΛ Η Υποχρεωτικό 1 3  
ΙΑΥ905 Οφθαλμολογία Η Υποχρεωτικό 1 3  
ΙΑΥ804 Ακτινολογία ΙΙ Η Υποχρεωτικό 1 5,5  
ΙΑΥΑ12 Δερματολογία Η Υποχρεωτικό 1 6  
ΙΑΕ704 Προγενετικός έλεγχος και Διάγνωση Η Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ806 Μεταμοσχεύσεις Συμπαγών Οργάνων Η Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ812 Ανδρολογία Η Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ701 Αθλητικές Κακώσεις Η Επιλογής 1 1  
ΙΑΕΑ14 Πλαστική Χειρουργική και Εγκαύματα Η Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ801 Μικροχειρουργική Η Επιλογής 1 1  
ΙΑΥΒ06 Ψυχιατρική Θ+Ι Υποχρεωτικό 1 5,5  
ΙΑΥΒ05 Νευρολογία Θ+Ι Υποχρεωτικό 1 6  
ΙΑΥ903 Φυσιολογικό Παιδί-Παιδιατρική I Θ+Ι Υποχρεωτικό 1 11  
ΙΑΥΑ11 Καρδιολογία Θ+Ι Υποχρεωτικό 1 7  
ΙΑΥ911 Πνευμονολογία Θ+Ι Υποχρεωτικό 1 6,5  
ΙΑΥ708 Ορθοπαιδική Θ+Ι Υποχρεωτικό 1 5  
ΙΑΥ705 Ουρολογία Θ+Ι Υποχρεωτικό 1 6  
ΙΑΕ707 Ογκολογία Θ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ907 Επεμβατική Καρδιολογία Θ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ913 Μαθήματα Παιδιατρικής Οφθαλμολογίας Θ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ911 Επαγγελματικά Νοσήματα Θ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ805 Γυναικολογική Ενδοκρινολογία και Στείρωση Θ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ914 Παιδοψυχιατρική Θ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ912 Νευροχειρουργική Θ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ919 Θεραπεία Πόνου Θ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ920 Αγγειολογία-Αγγειοχειρουργική Θ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ921 Φυσική Ιατρική & Αποκατάσταση Θ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ922 Εισαγωγή στη Θωρακο-Καρδιοχειρουργική Θ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ905 Λευχαιμίες Ι Επιλογής 1 1  
ΙΑΕΑ11 Μαθήματα Μοριακής Ενδοκρινολογίας Ι Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ915 Δερματολογία Φαρμακευτικών Εξανθημάτων Ι Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ916 Χρόνια Νεφρική Νόσος Ι Επιλογής 1 1  
ΙΑΕΑ13 Εξελίξεις στην Εντατική Θεραπεία Ι Επιλογής 1 1  
ΙΑΕΑ09 Μεταβολικά Νοσήματα Ι Επιλογής 1 1  
ΙΑΕΑ02 Ενδοσκόπιση στη Γυναικολογία Ι Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ917 Γυναικολογική Ογκολογία Ι Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ907 Αναισθησιολογία Ι Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ918 Εφηβική Παιδιατρική Ι Επιλογής 1 1  
ΙΑΕΑ15 Γναθοπροσωπική Ι Επιλογής 1 1  
ΙΑΥ908 Ιατροδικαστική-Τοξικολογία Κ Υποχρεωτικό 1 3  
ΙΑΥΒ01 Παθολογία Κ+Λ Υποχρεωτικό 1 12  
ΙΑΥΒ02 Χειρουργική Κ+Λ Υποχρεωτικό 1 12  
ΙΑΥΒ04 Μαιευτική-Γυναικολογία Κ+Λ Υποχρεωτικό 1 8  
ΙΑΥΒ03 Παιδιατρική Κ+Λ Υποχρεωτικό 1 10  
ΙΑΥ807 Γενική Ιατρική Κ+Λ Υποχρεωτικό 1 4  
ΙΑΥΒ07 Εντατική Θεραπεία Κ+Λ Υποχρεωτικό 1 7